Feiten en H<W 61 Een rechtzetting In De Wete nr. 2, april 2019, stond een artikel van Leo Faase over het album van burgemeester Simonse van Biggekerke, met daarin de vermelding dat het ook op de HKW-website zou zijn te bewonderen. Zoals u wellicht hebt gemerkt, is daar nog geen sprake van. Het ligt namelijk tech nisch een beetje ingewikkeld. Houdt u echter onze website in de gaten, want binnenkort plaatsen we hierop een link naar de Beeldbank van het Zeeuws Archief waar u het album kunt bekijken. Op welke termijn dat gebeurt kunnen we nu helaas nog niet zeggen. Het bestuur Kijken in kerken en synagoge, zomer 2019 Ook deze zomer is het weer mogelijk op de donderdagen in de maanden juli en augus tus kennis te maken met het religieus erf goed in Middelburg. Onder leiding van een deskundige gids worden in ruim anderhalf uur verschillende kerken en de synagoge bezocht. De rondleiding start elke donderdag in juli en augustus om 13.30 uur bij de balie in de Abdijkerken, ingang links van de Lange Jan (de Abdijtoren). Bijdrage voor volwassenen 4,-. Zie ook: www.langejanproject.wordpress. com/kerkenpad. Geschriften van Jan Vader terug naar Walcheren Zoals op de algemene ledenvergadering op 17 april jl. al was aangekondigd, heeft de Heemkundige Kring Walcheren een prachtige schenking in ontvangst mogen nemen. HKW-erelid Frans van den Driest en ondergetekende zijn op 6 mei jl. in Brugge gastvrij ontvangen door de heer Yves Damman. Damman was goed be vriend met Wim Vader (1929-2009), een van de zonen van de bekende Walcherse volkskundige Jan Vader (1875-1966), en heeft uit diens nalatenschap alle geschrif- Wim Vader. (foto Tiny Polderman) ten van Jan Vader geërfd. Wim Vader en zijn echtgenote waren als ouders voor Yves Damman, die op jonge leeftijd zijn eigen ouders verloor en daarom vond Yves het niet meer dan gepast om dit werk naar Walcheren terug te laten gaan. De schen king bestaat uit ruim tachtig handgeschre ven schriftjes, tientallen ringbanden en plakboeken - twee dozen vol! -, alsmede Jan Vaders in druk verschenen werken.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 63