59 rondom de fameuze lakenstad werd een slagveld waarop niets overeind bleef. Wij bezoeken in Ieper het indrukwekkende Flanders Fields-museum. Na de geza menlijke lunch maken we een gegidste rondwandeling in de stad. Daarna maken we, opnieuw met een gids, een rondrit met onze eigen bus door de omgeving, de Westhoek. De avondmaaltijd gebruiken we ook in Ieper, in een restaurant, waarna we op tijd zijn voor de Last Post. Al honderd jaar wordt deze elke avond onder de Me nenpoort geblazen als eerbetoon aan de gevallenen. Daarna rijden we terug naar huis. U zult begrijpen dat we op deze dag niet eerder dan 22.00 uur terug op Walche ren zullen zijn. Let op! Omdat we niet in moeilijkheden wil len komen met het rijtijdenbesluit voor de chauffeur(s) hebben we, evenals vorig jaar, besloten om Vlissingen te laten vervallen als opstappunt. De bus start in Koudekerke - vertrek om 7.45 uur vanaf sporthal De Couburg - en pikt dan alleen nog in Middelburg passa giers op - vertrek om 8.00 uur vanaf het ZEP-terrein. Op beide terreinen zijn vol doende gratis parkeerplaatsen. Dankzij een financiële bijdrage van de HKW kunnen wij u deze dag aanbieden voor 69,- per persoon 79,- voor niet-leden, dus introducés die geen huis genoten zijn), over te maken op reke ningnummer NL84 INGB 0003 2828 31 t.n.v. Heemkundige Kring te Middelburg onder vermelding van uw naam, adres, aantal personen en opstapplaats. Hebt u dieetwensen of andere speciale wensen (bijvoorbeeld met wie u samen reist), wilt u deze dan melden per e-mail aan Anja van der Most (jnmst2012@gmail.com) met uw naam, adres en telefoonnummer? Voor alle duidelijkheid Toegang bijeenkomsten. De bijeen komsten in de vorm van lezingen zijn gratis voor de leden uitsluitend op ver toon van hun lidmaatschapspas, tenzij anders vermeld. Deze pas hebben alle leden ontvangen bij De Wete van januari 2019. Leden hebben te allen tijde voorrang. Niet-leden dienen 2,- toegang te betalen, tenzij anders vermeld. Lidmaatschap. Omdat er regelmatig verwarring is over de begrippen lid maatschap en introducé(e) hierbij nog eens de definities. - Onder het begrip lidmaatschap wordt verstaan uitsluitend de persoon op wiens naam het lidmaatschap staat één huisgeno(o)t(e). - Onder het begrip introducé(e) wordt uitsluitend verstaan: niet-lid. Het bestuur Uw overschrijving dient uiterlijk 5 sep tember 2019 binnen te zijn en geldt dan als inschrijving. Dit geschiedt in volgorde van binnenkomst. Deelnemers ontvangen van tevoren een schrijven met hun op stapplaats. Bij annulering uwerzijds na 16 september kan slechts een gedeelte van de deelnamekosten worden geretourneerd, tenzij er een wachtlijst bestaat. De activiteitencommissie, Tineke Kodde (tel. 06-10204121) Anja van der Most (tel. 0118-611552) Addy Simonse (tel. 0118-611533)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 61