Vet zwemmen 3 De Scheldebekerwedstrijd van 1939 De voorbereidingen In 1939 is de datum voor de Scheldebe kerwedstrijd bepaald op 15 juli. Er wordt op die zaterdag weer gestart vanuit bege leidende jollen van het Loodswezen, rond één uur 's middags ter hoogte van de vuur toren van Nieuwesluis. Twee jaar eerder is besloten dat hoogstens twintig deelnemers mogen starten, onderverdeeld in vijf bui tenlanders, vijf Zeeuwen en tien andere Nederlanders. De wedstrijd wordt uitgeschreven door de Zeeuwse Zwemkring (ZZK) van de KNZB, de organisatie is in handen van het Schel- debekercomité. Aan zwemverenigingen in binnen- en buitenland zijn in totaal 222 uitnodigingen verstuurd. Op het strand aan de boulevard in Vlissin- gen is een grote padvinderstent geplaatst waar verpleegsters de zwemmers op vangen, ontvetten en zo nodig medische hulp verlenen. Voor te zeer uitgeputte zwemmers staat op de boulevard een ziekenwagen van ziekenhuis Bethesda klaar. Van scheepswerf De Schelde is een zuurstofapparaat aanwezig. Drie andere zuurstofapparaten zijn verdeeld over de motorboten waarop ook artsen en verple gend personeel meevaren. Omdat de Engelsman Cecil Deane in 1937 voor de tweede maal achtereen de Scheldewisselbeker had gewonnen, was deze definitief zijn eigendom geworden. Maar burgemeester Van Woelderen stelde opnieuw een grote zilveren beker beschik baar, nu met de restrictie dat deze driemaal gewonnen moet worden om 'm te mogen behouden. De zilveren Scheldeschaal voor de snelste vrouw, geschonken door dokter A. Staverman, dient tweemaal achtereen of drie keer in totaal gewonnen te worden. Ter dekking van de kosten is er vooraf weer een voetbalwedstrijd gespeeld. Die vond plaats op 7 juli tussen een combinatie van spelers van twee Vlissingse clubs en een militair elftal en leverde f 62,59 op. De verkoop van de intekenlijst bracht nog eens een bedrag van 267 gulden in het laatje. Regels en wensen Via de Zeeuwse Zwemkring heeft de KNZB bij het Scheldebekercomité meer zeggenschap over het wedstrijdgebeuren afgedwongen. In een brief van 17 april 1939, ondertekend door kringvoorzitter M.L. Remery, stelde de zwembond onom wonden: "De beslissing over het doorgaan van de wedstrijd dient te berusten bij de Voorzitter-Kamprechter1 die voor de wed strijd is aangewezen. Hij zal zich daarbij wel door deskundigen van het Loodswezen en Marine laten voorlichten." En voorts: "De Voorzitter-Kamprechter heeft te allen tijde het recht de wedstrijd niet te doen door laten gaan." De bemoeienis ging nog verder: "Het Scheldebekercomité dient de beschikbaarheid van de prijzen zoo te re gelen dat die meer in overeenstemming is met de overal gebruikelijke wijze", waarna nadere precisering volgde over bijvoor beeld de dikte van de verguldingslaag van de zilveren medailles per klassering. Ten aanzien van de prijsuitreiking: "Tot nog toe was het de gewoonte bij de prijsuitreiking de Zeeuwsche Zwemkring te passeeren, niettegenstaande zij de Technische organi satie verzorgt. Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen, in het vervolg een afge vaardigde van het bestuur van de Z.Z.K.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 5