54 De negen levens van Cornelis Goliath Op woensdag 17 april gaf bestuurslid Ilja Mostert een boeiende lezing over de ze- ventiende-eeuwse kaartenmaker Cornelis Bastiaensz Goliath. Deze Cornelis was vele jaren werkzaam voor de West-Indi sche Compagnie (WIC) en dan vooral in Brazilië. De WIC besloot in 1623 tot een groot scheepse aanval op het Zuid-Atlantisch imperium van de Portugezen, waarvan Brazilië het kerngebied vormde. De reden was dat Brazilië het rijkste suikerproduce rende gebied ter wereld was. Suiker bracht op de Europese markt hoge prijzen op en daar wilde ook de Republiek van profiteren. Cornelis werd in 1617 in Schiedam gebo ren. Hij was het eerste kind van Bastiaen Jacobsz en Maertgen Cornelisd. Er zou den nog drie kinderen volgen. Bastiaen Jacobsz wordt in 1631 in een notariële akte genoemd. Hij was schipper van de Neptunis en leverde soldaten af in Brazilië om het deelgebied Pernambuco op de Portugezen te veroveren. Hij ondertekende de akte met "Golijat". Zoon Cornelis kwam als vaandrig in dienst van de WIC in Brazilië. In 1634 lukte het de WIC fort Cabedelo, dat aan de monding van de rivier Paraiba lag, te veroveren. Daarbij was ook de 17-jarige Cornelis aanwezig. Hij maakte een kaart van de fortificaties. Een jaar later werd het fort Porto Calvo door de WIC ingenomen. Nog in hetzelfde jaar hernamen de Portugezen het fort. Hierbij werd Cornelis gevangen genomen en naar Lissabon gebracht. Eenmaal op vrije voeten keerde hij weer terug naar Brazilië. In 1635 blijkt Bastiaen Jacobsz, de vader van Cornelis, in Brazilië te zijn gestorven. Cornelis liet in 1637 een akte opstellen waarin hij verklaarde dat hij in 1634 en 1635 in Brazilië was geweest en weer terug wilde naar de Republiek. Hij mach tigde zijn moeder om zijn loon te innen. In 1638 vertrok hij weer naar Brazilië. De Nederlanders waren van plan de Portu gees-Braziliaanse hoofdstad San Salvador te veroveren. Ter voorbereiding werd Cor- nelis naar de Allerheiligenbaai gestuurd om de versterkingen in kaart te brengen. Hij maakte hiervan schetsen en beloofde een verbeterde versie te maken "met de reste rende forten ende stadt Santa Salvadoor". Het lukte de Hollanders de drie forten Sint Alberto, Sint Bartholomeus en Sint Philip- po, die in de omgeving van de hoofdstad lagen, te veroveren maar San Salvador was een brug te ver. In 1640 was Cornelis werkzaam op het hydrografisch bureau in Recife, dat destijds Mauritsstad heette. Hij bracht toen de kust lijn van Brazilië in kaart. Een jaar later voer Cornelis Jol, admiraal van de WIC, vanuit Nederlands-Brazilië naar de Afrikaanse kust om een aanval uit te voeren op Luanda in Angola en het eiland Sao Tomé in de Golf van Guinee. Twee plekken die van belang waren voor de aanvoer van slaven die de WIC in Brazilië kon gebruiken op de suikerriet plantages. Cornelis Goliath tekende een kaart van het smaldeel van Cornelis Jol in slagorde. Cornelis reisde in 1641 als afgezant van de WIC per schip naar Portugal om de kroning van de Portugese koning Joao IV bij te wonen. Tussen Madeira en Lissabon werd het schip gekaapt en overgebracht naar Algiers waar Cornelis gevangen werd gezet. Hij deed een beroep op zijn goe de relaties, onder wie Johan Maurits van

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 56