49 menwerking met het Zeeuws Genootschap voor wederzijdse reclame heeft helaas niet het gewenste resultaat gehad. - In verband met de invoering van de AVG in 2018 is er een privacyverklaring in het aprilnummer van De Wete gepubliceerd. Deze verklaring is ook te lezen op de HKW-website. Het bestuur heeft besloten dat nieuwe leden vermeld blijven in De Wete. Aan sprekers wordt toestemming gevraagd voor publicatie van hun foto bij de diverse verslagen in De Wete en aan deelnemers aan de buitenheemse excursie en andere (buiten)activiteiten wordt mee gedeeld dat men het dient aan te geven wanneer men bezwaar heeft tegen publica tie van een foto in De Wete. - De voorzitter kan ook nog melden dat de HKW een unieke schenking heeft ont vangen in de vorm van handgeschreven schriftjes van Jan Vader (oorspronkelijk afkomstig uit diens nalatenschap, maar nu in bezit van een inwoner van Brugge). Deze schriftjes komen dus terug naar Wal cheren, waar ze ook thuishoren. - Tot slot somt mevrouw Polderman ook nog de komende activiteiten op. Voor meer informatie hierover verwijst ze naar de komende Wetes en de website. Ze brengt nogmaals onder de aandacht dat de leden uitsluitend gratis toegang hebben (tenzij anders vermeld) op vertoon van hun leden pas. 9. Begroting 2019 Wederom een nadere toelichting van de penningmeester, de heer R. Hubrechsen. De begroting 2019 wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de heer Hubrechsen. 10. Rondvraag Een der leden, mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg, vraagt welke plannen de HKW heeft met de schenking van de schriftjes van Jan Vader. De voorzitter ant woordt dat ze op termijn ontsloten zullen worden via het Zeeuws Archief, waar ook het HKW-archief is ondergebracht. Een ander lid, de heer K. Meertens, is van mening dat we als HKW weer terug mogen kijken op een mooi verenigingsjaar en hij spreekt zijn complimenten hierover uit. 11. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, deze vergadering om 20.25 uur. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaris Na de pauze hield ons bestuurslid Ilja Mostert, in het dagelijks leven werkzaam bij het Zeeuws Archief, een lezing over de zeventiende-eeuwse kaartenmaker Corne- lis Goliath. Een verslag hiervan treft u aan in de rubriek 'Bijeenkomsten' in dit nummer van De Wete.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 51