48 sen, doet nogmaals een oproep voor het betalen van de contributie via automatische incasso. 8. Beleid bestuur - De voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, meldt dat het bestuur het huidige beleid wenst voort te zetten. Zeeuws Genootschap. - Aan toekenning van een bijdrage van zowel het HKW-Erfgoedfonds als het HKW-Publicatiefonds wordt altijd de voor waarde verbonden dat onze leden er ook voordeel bij hebben, bijvoorbeeld door kor ting op een toegangsprijs of op aanschaf van een publicatie. Het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren. V.l.n.r.: Doede Holtkamp, Rob Hubrechsen, Tiny Polderman, Wil Valckenier von Geusau-Brouwer, Ilja Mostert. (foto Ida Doorenweerd) - In de toekomst willen we vaker een be roep doen op onze commissie van deskun digen (kennispool). De voorzitter doet een oproep aan alle leden om, waar er ergens op Walcheren een ontwikkeling wordt bespeurd die het Walcherse heem kan schaden, dit direct aan het bestuur door te geven. - Verder vraagt zij opnieuw aandacht voor het vorig jaar ingestelde HKW-Erfgoed- fonds. Een bijdrage hieruit is mogelijk voor tentoonstellingen, lezingen, congressen, festivals e.d. met een heemkundig karak ter. Dit jaar is er inmiddels één activiteit ge subsidieerd, namelijk met een bijdrage aan de Goedaert-conferentie, georganiseerd door de Werkgroep Cultuurhistorie van het - Dit jaar wordt in de provincie Zeeland uit gebreid aandacht besteed aan de 75-jarige bevrijding. De HKW doet dit met een speci aal themanummer van de oktober-Wete. - De ledenwerving blijft een punt van aan dacht. Hoewel we nog steeds de grootste heemkundige vereniging van Nederland zijn, is er toch een lichte daling van het aantal leden. Op 31 december 2018 ein digden we met 17 leden minder.We doen er alles aan om deze daling een halt toe te roepen en om te buigen naar een stijging. Zo hebben we in 2018 een nieuwe folder laten drukken. Ook plaatsen we adver tenties in de PZC om onze bijeenkomsten onder de aandacht te brengen en sturen we persberichten hierover naar dag- en weekbladen. Maar we kunnen dit niet alleen. Voor het werven van nieuwe leden hebben we ook onze huidige leden nodig! Mond-tot-mond- reclame werkt altijd goed. - De vorig jaar aangekondigde actie in sa-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 50