47 Notulen van de jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren, gehou den op woensdag 17 april 2019 in het Betje Wolff Auditorium van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg 1. Opening De voorzitter, mevrouw C.N. Polderman, opent de vergadering en heet de bijna veertig aanwezigen welkom op deze ver gadering. 2. Notulen jaarvergadering 2018 De notulen van de jaarvergadering 2018 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Bericht van verhindering ontvangen van de heer G.J. Gerestein, mevrouw A. Kamme- raat-Besemer, de heer H. en mevrouw W. van der Laan en de heer J.W. van Wallen burg. Verder wordt meegedeeld dat de consump ties in de pauze, zoals gebruikelijk tijdens de jaarvergadering, voor rekening van de vereniging zijn. 4. Jaarverslagen 2018 a. Jaarverslag secretaris Het jaarverslag 2018 wordt, onder dank zegging aan de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. b. Jaarverslag penningmeester De penningmeester, de heer R. Hubrech- sen, geeft een mondelinge toelichting bij de cijfers. Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering, zodat het financieel jaarver slag 2018, onder dankzegging aan de heer Hubrechsen, wordt goedgekeurd. 5. Verslag kascommissie De leden van de kascommissie, de heren K. Meertens en C. Boland, hebben op woensdag 20 maart 2019 de boeken en de administratie van de penningmeester, de heer R. Hubrechsen, ingezien en in orde bevonden. Geconstateerd is dat de administratie nauwgezet en volledig in overeenstemming met de getoonde bescheiden door de pen ningmeester is bijgehouden. De commissie stelt dan ook voor de reke ning en verantwoording over het jaar 2018 goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 6. Benoeming kascommissie De heer K. Meertens is aftredend. De heer C. Boland blijft nog één jaar aan als lid van de kascommissie. Als nieuw lid van deze commissie meldt zich aan de heer A.J. Lous. 7. Contributie Het contributiebedrag van 15,- blijft voor 2020 gehandhaafd. Omdat vooral de kosten van het betalings verkeer bij het gebruik van acceptgiro's toegenomen zijn, is tijdens de jaarverga dering 2018 besloten dat het contributiebe drag van 15,- voor die leden die via au tomatische incasso betalen met ingang van 1 januari 2019 verlaagd zou worden naar 14,-. De leden die toch wensen vast te houden aan betaling via acceptgiro's blij ven het bedrag van 15,- betalen. De penningmeester, de heer R. Hubrech-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 49