46 wereldwijde web te krijgen is vanaf 10 september 2014 op de sociale netwerksite Facebook een pagina aangemaakt van de HKW. Hiermee kunnen leden die zelf actief zijn op Facebook berichten van de HKW ontvangen en delen met anderen. Op de pagina van de HKW wordt informatie over De Wete en over activiteiten onder de aandacht gebracht. De pagina is door 194 personen gevonden en 'geliket'. www.veldnamenwalcheren.nl De website www.veldnamenwalcheren.nl biedt de mogelijkheid om de resultaten van 34 jaar veldnamenonderzoek op Wal cheren, uitgevoerd door de toenmalige Veldnamencommissie van de HKW, op een andere wijze te presenteren en bovendien kunnen aanvullende en nieuwe gegevens worden toegevoegd. Het aantal bezoekers aan deze website is in het verslagjaar te ruggelopen, omdat er al enige jaren geen nieuwe informatie aan deze website is toegevoegd. Wel is het zo dat de veldnamen van een aantal voormalige Walcherse gemeenten inmiddels zijn toegevoegd aan het Geolo- ket Cultuurhistorie van de provincie Zee land. De vooroorlogse veldnamen van de percelen op Walcheren kunnen via deze provinciale website in combinatie met his torische kaarten worden geraadpleegd. Activiteitencommissie De Activiteitencommissie was aan het begin van het verslagjaar als volgt samen gesteld: mevrouw T. (Tineke) Kodde-Hui- bregtse, mevrouw A.M. (Anja) van der Most-Zuurdeeg en mevrouw A.P (Addy) Simonse. De samenstelling van deze com missie bleef dit verslagjaar ongewijzigd. De commissie heeft ook dit jaar weer alle activiteiten - in de vorm van lezingen en excursies - georganiseerd. Activiteiten In 2018 werden vier reguliere bijeenkom sten in het Betje Wolff Auditorium van de Zeeuwse Bibliotheek gehouden (zie ook de verslagen in de diverse Wetes). De aangekondigde bijeenkomst van 24 januari 2018 ging wegens familieomstan digheden van de sprekers niet door. In plaats van de gebruikelijke dorps- of stadswandeling was er dit jaar een exclu sief bezoek van onze leden georganiseerd aan huis en tuin van de buitenplaats Moes bosch te Koudekerke en wel op zaterdag 2 juni 2018 (zie ook De Wete van oktober 2018, pag. 52 e.v.). De buitenheemse excursie vond plaats op zaterdag 29 september 2018 en voerde ons naar Fort bij Vechten (Nieuwe Holland se Waterlinie) en Amersfoort. Alle verslagen van de activiteiten werden geschreven door onze oud-bestuursle den F. (Frans) van den Driest en L. (Leo) Faase. De foto's bij deze verslagen werden in de meeste gevallen gemaakt door me vrouw I. (Ida) Doorenweerd. Contacten met andere organisaties Met het merendeel van de heem- en oud heidkundige organisaties in Zeeland vond weer een uitwisseling van tijdschriften plaats. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaris

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 48