45 Er is in 2018 slechts één aanvraag ont vangen voor een financiële bijdrage uit dit fonds. Deze aanvraag is gehonoreerd. De heer L.F. van Driel heeft voor zijn uitgave Cultuur wordt Kultuur, culturele collaboratie in Zeeland een bijdrage ontvangen van 1.000,- HKW-Erfgoedfonds Tijdens deze jaarvergadering zijn de leden akkoord gegaan met het instellen van een HKW-Erfgoedfonds en met het hiervoor opgestelde reglement (zie voor een nadere toelichting De Wete van juli 2018, pag. 59 e.v. en www.hkwalcheren.nl). Voor dit fonds zal jaarlijks een bedrag bij de begro ting worden vastgesteld. Voor 2018 was dit maximum 5.000,-. De Wete Ook in 2018 verscheen ons verenigingsor gaan De Wete weer elk kwartaal met aller lei wetenswaardigheden over ons heem. Aan het begin van het verslagjaar was de redactiecommissie als volgt samengesteld: de heer P (Peter) Blom (hoofdredacteur), de heer G.J. (Bert) Gerestein (eindredac teur), mevrouw M. (Mieke) Meijer-van der Linde (beeldredacteur), mevrouw H.J. (Henny) van der Heijden (redactiesecreta ris) en de redactieleden mevrouw H. (Het ty) Begheyn, de heer R. (Roel) Gabriëlse, mevrouw C. (Coby) Lere-Boone en de heer J. (Jan) van Roosendaal. Deze samenstel ling bleef dit verslagjaar ongewijzigd. Website Heemkundige Kring Walcheren, www.hkwalcheren.nl Dit was het vierde jaar van de nieuwe website, beheerd door de heren L.M. (Leo) Hollestelle en S. (Sjoerd) de Nooijer. De website wordt bijgehouden door deze web- masters en een bestuurslid. Vanaf maart 2018 komen alle e-mails ge richt aan info@hkwalcheren.nl binnen bij het secretariaat in plaats van, zoals voor heen, bij de webmasters. De belangrijkste onderdelen op de website vormen de informatie over ons kwartaaltijd schrift De Wete en de activiteiten. De cijfers van 2018 verschillen niet veel van die van 2017. Ook gold in dit jaar dat 33 procent van de bezoekers 65+ is en dat 13 procent jonger is dan 35 jaar. Van het aantal bezoekers komt 58 procent uit Zee land. Zo'n 16 procent van de gebruikers raadpleegt de website met een mobiele telefoon en een gelijk percentage doet dit met een tablet. De meest geraadpleegde pagina is die met het overzicht van ons kwartaaltijdschrift De Wete. Opvallend is dat dat het meest gebeurt rond de verschij ning van het nieuwste nummer. Vanaf 2017 is het mogelijk via de website van de HKW oude nummers van De Wete te raadplegen in de Tijdschriftenbank Zee land en kan worden gezocht naar artikelen in de Wetes over de jaren 1971-2016. Via de website is het ook mogelijk zich op te geven als lid van de HKW, een vraag te stellen of te reageren. In het verslagjaar heeft een groot aantal personen zich via het formulier op de website opgegeven als lid. Via het e-mailadres ledenadministra- tie@hkwalcheren.nl zijn ook aanmeldingen binnengekomen en zijn lidmaatschappen aangevraagd, afgezegd en zijn adreswijzi gingen doorgegeven. Er werden enkele inhoudelijke vragen gesteld. De meeste hiervan zijn doorver wezen naar de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief. Om de interactie met de leden te verbe teren en nog meer bekendheid op het

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 47