Jaarverslag H<W 44 Jaarverslag 2018 van de Heemkundige Kring Walcheren, goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van woensdag 17 april 2019, gehouden in het Betje Wolff Auditorium van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg Inleiding In 2018 is het ledental van de Heemkun dige Kring wederom iets afgenomen. We begonnen het jaar met 2.243 (betalende) leden en gedurende dit jaar hebben zich 109 nieuwe leden aangemeld, onder wie 23 cadeaulidmaatschappen. Er zijn echter 126 leden uitgeschreven, zodat we op 31 december afsloten met 2.226 leden. Daarnaast heeft de Heemkundige Kring Walcheren nog 24 zogeheten ruilabonne- menten met diverse organisaties. Ook is de Heemkundige Kring Walcheren donateur van 9 instanties op het gebied van cultu reel erfgoed. Bestuur Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar zes keer bijeen. Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: me vrouw C.N. (Tiny) Polderman (voorzit ter), mevrouw W.L. (Wil) Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaris), de heer R. (Rob) Hubrechsen (penningmeester) en de algemene bestuursleden de heren F. (Frans) van den Driest, D.J. (Doede) Holt- kamp en W. (Wim) de Veij. Tijdens deze jaarvergadering was de penningmeester, de heer R. Hubrechsen, aftredend en herkiesbaar. De vergadering ging akkoord met zijn herverkiezing. De heer W. de Veij was tussentijds aftre dend en niet herkiesbaar. De heer F. van den Driest was aftredend en statutair niet herkiesbaar. In zijn plaats werd benoemd de heer A.H.E. (Ilja) Mos- tert. Eveneens tijdens deze vergadering werd kort aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van de secretaris, mevrouw Val ckenier von Geusau. Erelidmaatschap Voor zijn vele verdiensten voor de Heem kundige Kring Walcheren is het aftreden de bestuurslid de heer F. van den Driest benoemd tot erelid van de vereniging (zie hiervoor ook De Wete van juli 2018, pag. 57 e.v.). Hij is hiermee het derde erelid in de geschiedenis van de vereniging. Financiën De contributie bleef ook dit jaar gehand haafd op 15,-. Commissie van deskundigen (kennispool) De commissie van deskundigen, samenge steld in 2015, is ook dit jaar weer geraad pleegd, deze keer met name over de voor genomen bomenkap op Walcheren van het Waterschap Scheldestromen. Op basis van een rapport van een van de deskundigen heeft de Heemkundige Kring Walcheren haar zienswijze over deze bomenkap bij het waterschap ingediend. HKW-Publicatiefonds Het HKW-Publicatiefonds is in 2016 in gesteld. In het reglement is destijds een maximum-budget van 3.000,- per jaar vastgelegd. Tijdens de jaarvergadering van 18 april 2018 is besloten dit bedrag te verhogen naar 5.000,- per jaar, en niet meer vast te leggen in het reglement maar jaarlijks vast te stellen bij de begroting.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 46