6 toe nu wordt overgegaan, af te wachten". Deze bordjes werden in de periode 1885 1887 geleverd door de firma Gillet in Parijs. Het verzoek om de naam van de Korte Lombardstraat te veranderen in Museum straat werd vervolgens, de bezwaren van de heer Tak ten spijt, aangenomen met tien tegen drie stemmen. Verwarring In 1885 was de Museumstraat dus een feit. Maar de nieuwe naam zou niet lang standhouden. Het museum bleef namelijk slechts tot 1888 gevestigd aan de La- tijnsche Schoolstraat. In de loop van dat jaar verblijdde eerdergenoemde G.N. de Stoppelaar het Zeeuws Genootschap met De Latijnse Schoolstraat. De woningen aan de linkerzijde, huisnummers 17 en 19, zijn restan ten van het oude straatje. (foto Ilja Mostert) de schenking van een pand aan de Wa- genaarstraat, waarin de collecties op een voor die tijd moderne wijze gepresenteerd konden worden. Het nieuwe museum werd begin 1889 voor het publiek geopend. In het pand aan de Latijnsche School straat, dat onder andere gedeeld werd met het Natuurkundig Gezelschap, kwam ruim te vrij voor een nieuwe invulling. J.H. van Linschoten opende er in april van hetzelfde jaar een "instituut voor meer uitgebreid en middelbaar onderwijs". Nu het museum uit de straat was verdwe nen, zou de straatnaam Museumstraat verwarring kunnen zaaien. Daarom schreef het bestuur van het Natuurkundig Gezel schap op 5 juni 1889 een brief aan de gemeenteraad van Middelburg met het verzoek de naam Museumstraat weer on gedaan te maken. Het opschrift "Museum" was weliswaar van de gevel verwijderd, maar de mogelijkheid bleef bestaan dat "vreemdelingen door bedoelde aanwij zingen misleid, zich bij den huurder van het gebouw, dhr. Van Linschoten, komen aanmelden om het Museum te bezichtigen, zoodat daaruit in het vervolg voor genoem de Heer van Linschoten hinder zou kunnen ontstaan". Aan het verzoek gaf de gemeen teraad een jaar later, op 21 mei 1890, offi cieus gehoor, maar de naamswijziging zou pas een jaar later bekrachtigd worden. De Museumstraat werd weer de Korte Lombardstraat. Deze naam zou tot 1916 blijven bestaan. In dat jaar werd de straat naam nog eenmaal gewijzigd. Burgemeester Takstraat In 1915 werd Pieter Dumon Tak, zoon van de eerdergenoemde Johannes Adriaan Tak, burgemeester van Middelburg. Een jaar later besloot hij het kantoor van de fir-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 8