5 het Zeeuws Genootschap. Met het over brengen van de collecties van het Zeeuws Genootschap naar Middelburg werd een belanghebbend museum gevormd waarin onder andere een publieke leesbibliotheek en vitrines met natuurkundige instrumenten en naturalia aanwezig waren. Een andere straatnaam Door verschillende grote aankopen groei de de collectie met de jaren en kreeg het museum steeds meer te bieden. In 1881 verzocht het Zeeuws Genootschap het gemeentebestuur van Middelburg de Korte Lombardstraat om te dopen tot Mu seumstraat "ten einde de vreemdelingen gemakkelijker den weg naar het museum aan te duiden". De Korte Lombardstraat verbond de Groenmarkt met de Latijnsche Schoolstraat en leidde de bezoekers direct naar de ingang van het museum. Aan het verzoek werd in eerste instantie geen ge hoor gegeven, zodat in 1885 het Zeeuws Genootschap wederom contact met de gemeente opnam. Gemeenteraadslid Jo hannes Adriaan Tak (1836-1897), oprichter van de firma J.A. Tak Co, verklaarde in de raadsvergadering van 25 februari 1885 dat hij "met leedwezen" van dit voorstel had kennisgenomen. Hij wees daarbij op het feit dat een straatnaam uitsluitend veranderd mag worden in geval van "nood zakelijkheid" en achtte een naamswijziging niet nodig omdat toeristen het museum uitstekend wisten te vinden zonder een nadere aanduiding. Voorts zei de heer Hiernaast: zicht op de voormalige Museum straat. Het witgepleisterde huis aan de linker zijde is het huidige adres Latijnse Schoolstraat 19. Olieverfschilderij door Hendrik Schaap (1878-1955). (particuliere collectie) Tak de indruk te hebben dat het bestuur van het Zeeuws Genootschap zelf niet veel waarde hechtte aan een naamswij ziging; het was er na het verzoek in 1881 immers niet meer op teruggekomen. Dit argument werd van tafel geveegd door het raadslid Gerardus Nicolaas de Stoppelaar (1825-1899), die tevens secretaris van het iutn iool Vlee School mHotel CjfTieuwe Doelen Hm Kant; R.K. School I Detail van de plattegrond van Middelburg uit 1887 waarop de Museumstraat staat afgebeeld. Alleen het straatje tussen de Groenmarkt en de Latijnsche Schoolstraat is hernoemd. Het stuk tussen de Latijnsche Schoolstraat en de Lange Noordstraat bleef de Lombardstraat heten. (Zeeuws Archief, Zelandia Ulustrata I, inv.nr. 324) Zeeuws Genootschap was. Hij begon met de opmerking dat een naamsverandering niet veel bezwaren van aanwonenden zou opleveren daar in het straatje slechts vier of vijf woningen stonden. Vervolgens gaf hij aan dat het bestuur van het Zeeuws Genootschap aan het eerste verzoek geen vervolg had gegeven omdat het indertijd officieus had vernomen dat tegen de inwilli ging daarvan geen bezwaar bestond, maar dat het "wenschelijk was eene eventueele vernieuwing der straatnaambordjes, waar-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 7