52 met de opkomst van het socialisme, komt er ook meer aandacht voor de sociale pro blematiek van arbeidersgezinnen. Ondanks het feit dat de conservatieve gemeente raad er niets voor voelde, kwam ook in Middelburg de sociale woningbouw van de grond. Dat was vooral te danken aan Floor Wibaut. Samen met zijn collega-directeur Ghijsen van houthandel Alberts (Achter de Houttuinen) en Bolle, chirurg van het ziekenhuis, richtte hij in 1889 de Naamloze Vennootschap Eigen Haard op. Vier jaar later zou de Eigenhaardstraat verrijzen en werd een soort huurkoopsysteem geïn troduceerd. Van Wibaut kan nog gezegd worden dat deze bekende Middelburger op 23 juni 1859 in Vlissingen werd geboren en na de handelsschool in Middelburg bij de houthandel ging werken, waarvan hij mede-eigenaar en mededirecteur werd. Hij was getrouwd met de bekende femi niste Mathilde Berdenis van Berlekom en woonde in de Lange Noordstraat, alwaar een bordje naast de voordeur aan zijn leven herinnert. Hij werd een bekende Nederlander door zijn politieke loopbaan in Amsterdam en zijn belangrijke rol in de So ciaal-Democratische Arbeiders Partij. Zijn bijnaam De Machtige zegt wat dat betreft genoeg. Amsterdam eerde de man onder meer met een straatnaam, een standbeeld en een borstbeeld. Vlissingen liet door Jan Haas een mooie plaquette van Wibaut maken die op een muur aan het Plein Vier- winden is te zien; van Middelburg wordt een dergelijk initiatief nog verwacht. Aan de Eigenhaardstraat zal het niet liggen, plek genoeg. Adrie de Looff, een moderne huisjesmel ker, is in de Eigenhaardstraat geen onbekende. Hij maakte naam door de huis-aan-huisverkoop van steelstofzuigers die 485 gulden moesten kosten en daar hield hij een aardige grijpstuiver aan over. Hij kocht er zijn eerste huisje van. Of was dat van de containers vol blikjes paling in tomatensap (niet te eten!) die hij de zuinige Zeeuwen wist te verkopen? Hij schijnt nog steeds vijftig tot zestig huisjes in de ver huur te hebben. Als in 1901 een nieuwe Woningwet tot stand komt, wordt de oprichting van wo ningbouwverenigingen mogelijk. In 1918 wordt het Christelijke Volksbelang opge richt. Er volgen nog twee verenigingen die later met de eerste zullen fuseren. Omdat binnen de veste weinig ruimte meer is, moeten de bouwers uitwijken naar de stadsranden. In het noordoosten, richting Veere, verrijzen nieuwe woningen met aparte keukens en slaapkamers. Architect Van Epen bouwt er in de stijl van de Am sterdamse School. Het Van Epenpark is naar hem vernoemd. Dat zal hij ook doen als er binnen de veste weer ruimte komt door de afbraak van het verkrotte Begijn hof. Reimond Kimpe is er bouwkundig opzichter. Tijdens de crisis ligt de bouw stil, maar het lukt in de eerste oorlogsjaren toestemming te krijgen voor de bouw van een nieuwe wijk op 't Zand. Er worden niet minder dan 20 duizend ligusterhagen aangeplant om de woningen van elkaar en de straat af te scheiden. Zo illustreert het wijkje de over gang tussen platteland en stad. De wijk wordt in 1943 opgeleverd en komt ruim een jaar later onder water te staan, zodat de bewoners geëvacueerd moeten wor den. Bij doodtij komen ze terug om spullen op te halen of om de palingen te vangen die in de kelders achterbleven. Jan Brosius was een inventief man. Hij zette zijn piano op de tafel, schroefde zijn konijnenhokken

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 54