43 't Kommetje heeft zijn bestaan inderdaad te danken aan de gemeentelijke mestvaalt die daar in 1869/'70 werd aangelegd. Op die mestvaalt werden de tonnetjes geleegd waarin de Middelburgse bevolking haar behoefte deed. Aad de Klerk uit Middelburg maakte ons attent op het boek Den êêle Sanderse boel. Vier eeuwen Sanderse op Cornelis de Jong (de Strontmajoor), pachter van de mestvaalt. Uit:De Middelburgers in beeld'. (ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Zeelandcollectie, 1e ver.) Walcheren dat wijlen Cornelis Sanderse in 1993 in eigen beheer uitgaf. Daarin staat op pagina 85: "Deze tonnen werden op re gelmatige tijden door lege tonnen vervan- gen en door de gemeentelijke reinigings dienst naar de beerkelder op het terrein op het eind van het Oud Arnemuidsvoetpad gebracht. Daar was bij de kanaalwerken een miniatuurhaventje gemaakt, waar een schip kwam dat de faecaliën vervoerde. Het haventje heette het Kommetje en is nu nog aanwezig. De faecaliën werden overgepompt in het schip en verkocht voor bemestingsdoeleinden. Alle rioleringen van de stad kwamen daar ook te samen en de inhoud daarvan werd via de bermsloot langs het kanaal naar Veere geloosd, waar het in het Veerse Gat werd gespoeld. Dat ging met behulp van een spuisluis in de dijk van het Kommetje. De sluis is nog aanwezig." Jaco Simons uit Vlissingen schreef in 2007 het boekje Walcheren, wat anders 2. Ook dit boekje werd in eigen beheer uitgege ven. Jaco voert op pagina 109 de Stront majoor ten tonele. Dat was de bijnaam van Cornelis de Jonge, die in het laatste kwart van de negentiende eeuw de stadsmest- vaalt beheerde. "Bij de aanleg van het Ka naal door Walcheren werd de bocht in de Havendijk in 1871/'72 herschikt en werd de mestvaalt hier gerealiseerd", schrijft Jaco. "Bij de ingang van de belt werden een bas- culebrug (wipbrug) en een steiger voor het aanmeren van schepen gebouwd. Nadat de stortplaats zijn functie had verloren en men er vervolgens water had ingelaten [sic], werd hier gevist en werden er fuiken voor de palingvangst uitgezet. Van mest vaalt naar viswater: het kan verkeren." De Strontmajoor is ook te vinden in het boekje De Middelburgers in beeld van Pe ter Sijnke, Monique Vaal en Anneke van Waarden uit 1989. Daarin staat hij afge beeld in zijn nette pak en heet hij Cornelis de Jong.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 45