Nieuwe uitgaven 33 'k heleze De volgens Van der Aa aan Tintamarre gekoppelde naam Middelburg is mogelijk nooit officieel geworden. Misschien is Mid delburg korte tijd in gebruik geweest om vervolgens in de vergetelheid te raken. He lemaal van de kaart, voorbeeldig passend in deze rubriek. Jaco Simons Bronnen - A.J. van der Aa, 'Aardrijkskundig Woorden boek der Nederlanden', vol. 7,1845. - B. Brommer e.a., 'Grote atlas van de West-In dische Compagnie', deel 2 (De nieuwe WIC 1674-1791), Voorburg 2012. - B. Büch, 'Het ijspaleis' (Eilanden, derde deel), Amsterdam 1993. - J. Hartog, 'De bovenwindse eilanden. Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius', Aruba 1964. - J. Simons, 'Nieuw-Walcheren en Nieuw-Vlis- singen', in: De Wete nr. 3,2013. - J. Simons, 'Plantages in de West', in: De Wete nr. 1, 2014. - www.caribbean-beat.com. - www.inzichten.nl. Collaboratie Met zijn boek over culturele collaboratie in Zeeland heeft Lo van Driel een belangrijke bijdra ge geleverd aan de Zeeuwse oorlogsgeschiedenis. Het is goed gedocumenteerd, leesbaar geschreven en prachtig geïllus treerd. Ondergetekende heeft het met veel plezier gelezen. Hiermee wordt een lacune in de Zeeuwse oorlogsgeschiedenis gevuld. Het levendige concert-, schouw burg- en bioscoopbezoek tijdens de oorlog ondanks de voortdurende campagne daar tegen in de illegale pers, is door de algeme ne literatuur over cultuur in de oorlog wel bekend. Van Driel hoefde dat beeld voor Zeeland niet bij te stellen. Veel aandacht krijgt A. Meerkamp van Embden, die als rijksarchivaris en secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap pen een belangrijke rol speelde in het cultu- rele leven voor en in de oorlog. Door zijn vele publicaties, ook in landelijke wetenschappelijke tijdschriften als het Tijdschrift voor Wijsbegeerte, genoot hij grote bekendheid. Zijn bewon dering voor de filosoof Hegel bracht hem in het kamp van het nationaalsocialisme. Na de Duitse aanval op de Sovjet-Unie werd hij lid van de NSB. Zijn angst voor het communisme gaf volgens eigen zeggen de doorslag. Maar daarvoor al had hij door de muziekmidda- gen op Der Boede, het landgoed waar Beauftragte W. Münzer hof hield, er blijk van gegeven niet bepaald anti-Duits te zijn. Münzer ontving op zijn muziekmiddagjes de pro-Duitse elite van Zeeland; daaronder ook de burgemeester van Middelburg Van Walré de Bordes die, gedreven door de zogenaamd pacifistische maar in wezen pro-Duitse Oxford-beweging er in 1940

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 35