27 doende is. Het wordt 300 respectievelijk 50 gulden. De advertentie in de Middel- burgsche Courant tot oproeping van een gemeenteveldwachter kost 2,40, betrek kelijk veel. Dergelijke uitgaven geven ook inzicht in de ontwikkelingen rond het dorp. Zo besluit de raad eind 1897 jaarlijks 50 gulden subsidie res nuttige handwerken. Ook in 1906 krijgt de veldwachter de beschikking over een (mobiele) elektrische lantaarn a 10. Veel tijd steekt de gemeenteraad van Big- gekerke in het formuleren van verordenin gen en instructies. In de Verordening Lager Onderwijs worden onder meer de school gelden vastgelegd, gedifferentieerd naar te verlenen aan de Commissie tot Aanleg der Tramwegen. Omdat de tram vermoe delijk langs het (verpachte) vroon gaat rijden, moet nog wel onderhandeld worden over de afhandeling van schade die kan ontstaan als het aldaar grazende vee niet op tijd uitwijkt. Vijftig gulden is eveneens de gemeentelijke toelage die het hoofd der school vanaf 1906 jaarlijks op zijn basis salaris mag ontvangen - benevens gratis huisvesting - en eenzelfde bedrag is het jaarlijkse pensioen dat mejuffrouw Allaard ontvangt na haar afscheid als onderwijze- Een foto uit het gedenkboek. De gemeenteraad van Biggekerke, 1914. Laurus Simonse is de vierde van rechts. (Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, inv.nr. 791) schoolklas en het welstandsniveau van de ouders; minvermogenden betalen onge veer de helft van wat de gegoeden betalen. Er is een Instructie voor de Keurmeester van Vlees en Spek. In de Instructie voor de Doodgraver valt te lezen dat kisten minstens 30 cm uit elkaar en 65 cm onder de grond moeten liggen, maar ook dat de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 29