25 wer vervolgen, het latere burgemeester schap brengt daar weinig verandering in. Het huwelijk is vruchtbaar. Als Laurus op 42-jarige leeftijd burgemeester wordt, is hij tien kinderen rijker waarvan de jongste, zijn dan driejarige zoon Laurus jr., hem in het ambt zal opvolgen. Laurus wordt op 6 juni 1884 door de Commissaris des Konings als burgemeester van Biggekerke beëdigd. Om Laurus wat beter te leren kennen, althans wat zijn bestuurlijke leven betreft, ben ik in de notulen van de raadsvergade ringen gedoken. Daarin staat te lezen dat Laurus in de eerste gemeenteraadsverga dering na zijn benoeming direct het heft in handen neemt. Hij opent de vergadering en stelt de notulen van de vorige vergade ring (die altijd eerst worden voorgelezen) aan de orde. Al met al is het een weinig feestelijk gebeuren: bij de ingekomen me dedelingen neemt de raad kennis van het feit dat het Zijne Majesteit behaagd heeft Laurus tot burgemeester te benoemen. Die nuchterheid blijft in de navolgende dertig jaar in de notulen doorklinken. Wat daarbij opvalt is dat Laurus altijd goed geïnfor meerd is, en in voorkomende gevallen voor de raadsvergaderingen overleg pleegt met belanghebbenden die zich met problemen of verzoeken tot de raad wenden (als ze al niet de burgemeester op straat aanschie ten), om vervolgens de raad een concreet advies te geven. Zelden worden zijn voor stellen verworpen. De afstand tussen over heid en burger is in die tijd nog klein, maar Laurus waakt ervoor dat publieke middelen niet worden ingezet om particuliere be langen te dienen. Het helpt waarschijnlijk Links: de voorzijde van het gedenkboek van burgemeester Laurus Simonse. (Zeeuws Ar chief, Beeld en Geluid, inv.nr. 791) Een nieuwe rubriek Vrijwel dagelijks worden musea en archieven op Walcheren verblijd met nieuwe aanwinsten: bruiklenen, giften en aankopen. Veel van deze, dikwijls voorheen onbekende, objecten worden door medewerkers van de desbetref fende instelling bewonderd, soms ge fotografeerd, beschreven en geïnven tariseerd, om vervolgens opgeborgen te worden in depot of kluis. Heel af en toe is een nieuw object of stuk zó bijzonder dat het in een ten toonstelling terechtkomt of onderwerp wordt van wetenschappelijk onder zoek. Maar meestal is een nieuwe aanwinst niet zo uniek of van zo'n hoge materiële waarde. Dat neemt niet weg dat 'de buitenwereld' best eens wat meer zou mogen kennisnemen van aanwinsten in onze regio. Leo Faase en Ida Doorenweerd hebben de taak op zich genomen om regelmatig zo'n voorwerp of archiefstuk in De Wete onder de aandacht te brengen. De redactie ook wel dat nogal wat raadsbesluiten ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten moeten worden voorgelegd. Veel van het raadswerk bestaat er namelijk uit besluiten en verordeningen te formuleren in een voor GS hanteerbaar raamwerk. Zo wordt er tegen het einde van de eeuw nogal wat werk verzet als, onder het wakend oog van de provincie, de gemeentelijke opcenten op de personele belasting moeten worden omgezet in een verhoging van een hoof delijke omslag gebaseerd op inkomsten en

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 27