23 met een omslag van "lila moirézijden schutbladen". En ook dat naast de op dracht het titelblad was versierd met een pentekening van het gemeentehuis en de wapens van Zeeland, het waterschap Wal cheren en de gemeente Biggekerke. Na een korte inhoudsopgave besluit de krant met de opmerking: "Het geheel doet de ateliers van den heer C.W. Dhuy te Mid delburg, waar het vervaardigd is, alle eer aan." Het wapen van Walcheren komt ons natuurlijk bekend voor, het is het oude logo van de Heemkundige Kring Walcheren. Het wapen van de gemeente Biggekerke bestaat uit drie zespuntige sterren in goud en drie zilveren scharretjes, visjes die in de volksmond biggen werden genoemd. Big- gekerke moet in een grijs verleden wel een vissersdorp zijn geweest. De inhoud van het album De namen van niet minder dan 201 Big- gekerkers zijn in het album vermeld. De eerste negentien bladen zijn ermee gevuld. Dat moeten nagenoeg alle dorpsbewo ners geweest zijn. Althans, alle hoofden van huishoudens, want vrouwen zien we immers niet vermeld, met uitzondering van veertien weduwen. Het betekent dat burgemeester Laurus Simonse immens populair moet zijn geweest, wat natuurlijk ook blijkt uit zijn langdurige ambtsperiode en raadslidmaatschap. Het album heeft ook bladen met de namen (soms met por tretten) van de raadsleden met wie de bur gemeester heeft samengewerkt. Een foto van de gemeenteraad van 1914 is op blad 23 te zien: de burgemeester, een hoekige man, te midden van de raad met aan zijn linkerhand de secretaris, goed herkenbaar aan zijn burgerkleding. Een aantal bladen is gereserveerd voor de portretten van gemeentelijke ambtsdragers en ambtena ren, variërend van de schoolhoofden tot de grafdelvers. Kerkelijke voorgangers ontbre ken. Terecht natuurlijk; de scheiding tussen wereldlijk en kerkelijk gezag is in het album goed doorgevoerd. Ook zijn foto's van het dorp opgenomen, zoals die van het gemeentehuis (tevens L. Simonse (part. coll.) dienstwoning van de veldwachter), de oude school, het stationnetje van de stoomtram Walcheren (1906-1938), de molen en (vermoedelijk) de boerderij van de burge meester. De kerktoren zien we vanaf de zuidkant in een winters decor. Het album sluit af met de idyllische foto van een ouder echtpaar met twee (klein)kinderen voor de bakkeet. Grootvader leunt op de regenput en leest de krant voor, terwijl de kinderen aandachtig luisteren. Grootmoeder heeft net de was gedaan. Dit moet haast wel een ansichtkaart zijn geweest.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 25