18 verzoeken om pachtverlenging van grond waarmee eerder boerenbedrijven waren vergroot. Volgens de pachtwetgeving was het mogelijk om een dergelijk verzoek af te wijzen indien de verpachter of diens verwante(n) de grond persoonlijk als land bouwgrond in gebruik wilde nemen. Erkend werd dat de op Walcheren gehanteerde manier van bedrijfsvergroting achteraf ge zien daarom niet de juiste was gebleken.11 De studies over de landbouw in Zeeland geven uiteraard de grote lijnen weer, zo wel wat de ontwikkeling in de tijd betreft als de gemiddelde bedrijfsvoering. Met dit artikel is als mogelijke aanvulling hierop de bedrijfsvoering van een individueel bedrijf geschetst. Wilbert Dingemanse 1. Van Cruyningen, p. 95. 2. Zie o.a. Zwemer, pp. 484-488. 3. Zwemer, p. 500. 4. De Dienst Landbouwherstel Bureau Weder opbouw Boerderijen adviseerde al in december 1945 een noodwoning te realiseren ten behoeve van zijn zoon Hendrik met zijn gezin. De nieuw te bouwen boerderij moest passend zijn voor een bedrijf met vier hectare bouwland, twee varkens en twee schapen (RCE, archief SHBO, BWBA, inv.nr. 3073). Van deze be bouwing is inmiddels niets meer over. Daarom wordt ze ook niet meer genoemd in de recente inventarisatie van noodboerderijen van Den Hollander en Murk (Meliskerke 2016). 5. Deze noodwoning van het type We is medio 2012 gesloopt, zie Den Hollander, pp. 42 en 60. 6. Van Cruyningen, pp. 99-100. 7. Van Cruyningen, pp. 97-99. 8. Van der Werff, p. 60. 9. Het fonds was in 1963 ingesteld, onder meer om bedrijfsbeëindiging te stimuleren, waarmee het hogere doel van een noodzakelijke struc tuurverandering in de landbouw gediend werd. Brusse, pp. 304-305. 10. Brusse, p. 319. 11. Onder andere de PZC van 21 april 1959, p. 4: 'Ontpachting' in het herverkavelde Wal cheren. Bronnen - P. Brusse en W. van den Broeke, 'Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland 1800-2000'. Utrecht 2005. - P. van Cruyningen, 'De landbouw; het begin van de vlucht naar voren', in: J.P. Zwemer (red.), 'Zeeland 1950-1965'. Vlissingen 2005. - J. den Hollander en R. Murk, 'De Walcherse noodboerderijen en gedenkstenen in wederop- bouwboerderijen. De eerste wederopbouwstenen op het herwonnen land 1946/1947'. Meliskerke 2016. - M. de Vink, 'De herverkaveling van Walche ren'. Middelburg 1947. - W.A. van der Werff, 'De herverkaveling van Walcheren', in: Zeeuws Tijdschrift, 1952 (3). - J. Zwemer, 'Zeeland 1945-1950'. Vlissingen 2000. - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ar chief Stichting Historisch Boerderij Onderzoek, Boerderijen Wederopbouw Archief, inv.nr. 3073. - Zeeuws Archief, Archief Herverkavelings commissie, inv.nr. 13.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 20