14 Behalve enkele koeien waren er nog meer beesten. Hoewel de tractor vanaf 1950 echt doorbrak, bezat Hendrik nog tot 1963 een werkpaard. In dat jaar werd het voor de slacht verkocht en kwam er geen nieuw meer. Het desbetreffende paard was in 1956 door hem aangeschaft, nadat het vorige dier in dat jaar eveneens richting de slachter was gegaan. Daarnaast waren er enkele varkens, voornamelijk voor eigen gebruik. En ten slotte tussen de dertig en zestig stuks pluimvee, waarvan de eieren voor het merendeel werden verkocht en de rest bestemd was voor de eigen consump tie. Wat de gewassen betreft zijn er gedurende die tien jaar twee constanten: suikerbieten en voederbieten. Ook tarwe (9 x) en erw ten (8 x) werden bijna elk jaar verbouwd. Ieder jaar werd dit met diverse andere gewassen aangevuld, voornamelijk bonen, gerst, haver, aardappelen en uien. Zo'n gevarieerd bouwplan en ook de verbouwde gewassen passen goed in het gemiddelde plaatje. Tarwe, suikerbieten, aardappelen en gerst waren in Zeeland de gewassen die het meest geteeld werden in de perio de waarin Hendrik boerde. Ook erwten en De Regering acht het blijkbaar van groot belang dat kleine bedrijven op Walcheren niet gehandhaafd blijven. Nadat de herverkaveling voltooid zal zijn zullen de kleine bedrijven (van ca. 10 ha) weer in het normale econo mische leven zijn opgenomen. Er zullen dan wellicht verpachters zijn die trachten hun ver pachte percelen in eigen gebruik te nemen b.v. om het bedrijf daarna te kunnen splitsen in twee nog rendabele bedrijven. Het zal mogelijk zijn dat een „gesaneerde" pachter om welke reden ook wel genegen zal zijn een of enkele percelen „los te laten". Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de sanering weer ten dele teniet wordt gedaan. Veel Uit: Zeeuws Tijdschrift, 1 maart 1952. (ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Tijd- schriftenbank) Hoogelande In 1189 werd in de nederzetting Hooge- lande een kapel gesticht die gewijd was aan de heilige Martinus van Tours. De kapel was ondergeschikt aan de paro chie van Westmonster in Middelburg die tot het bisdom Utrecht behoorde. In 1189 gaf de bisschop van Utrecht de inwoners van Hoogelande toestemming een eigen kapel te bouwen. De oorkonde met de toestemming is bewaard gebleven. Het is het oudste archiefstuk in het Zeeuws Archief. In de vijftiende eeuw werd de ka pel vergroot tot een kerkje, maar tijdens het Beleg van Middelburg (1572-1574) werd het gebouw grotendeels verwoest, slechts enkele muurresten van het koor bleven bestaan. Ook het dorpje Hooge- lande verdween grotendeels en is nu een kleine buurtschap. In 1912 kocht Petrus Willem Marie Hoe gen (1880-1960) de heerlijkheid Hooge- lande, waarmee hij zowel de ruïne van de kapel als de daarbij behorende am- bachtsheerlijke rechten verkreeg en zich voortaan Hoegen van Hoogelande mocht noemen. In 1964/'65 liet de familie de ruïne (het koor) restaureren als 'kapel' en op 2 september 1965 kon deze officieel in gebruik worden genomen voor kerk diensten en culturele evenementen. De kapel is nog steeds in eigendom van de familie Hoegen en wordt beheerd door de Stichting Kapel van Sint Maarten. Bij de kerk is een begraafplaats voor de inwoners van Hoogelande.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 16