De uitwerking van dit bombardement op Biggekerke blijkt voldoende uit het bovengenoemde ooggetuigeverslag. Van de ongeveer 800 inwoners waren er 40 gesneuveld! Voorts nog enkele evacués en enkele Duitsers. Vanwege mijn drukke advocatenpraktijk was het helaas in de korte voor mij beschikbare tijd niet mogelijk alles wat samenhield met deze gebeurtenis uitputtend uit te zoeken en om deze reden wordt volstaan met de hoofdzaken. Vernietiging van het luchtdoelgeschut was voor de verovering van de vesting Walcheren noodzakelijk. Blijkbaar dacht men op 17 september, dus vrij kort na Dolle Dinsdag op 3 september, nog niet aan een uitschakeling van lucht doelartillerie door inundatie, c.q. rekende men in dit geval op het tijdig betrekken van een wisselstelling op de droogblijvende rand van Walcheren. Door tijdnood was er mogelijk kort voor de aanval geen voorafgaande foto verkenning geweest vanwege de consternatie door de onverwachte revolutio naire en snelle militaire ontwikkelingen omstreeks Dolle Dinsdag. Bij een rustige ontwikkeling en tijdige planning zou de fotoverkenning on getwijfeld gebeurd zijn. Men had dan ontdekt dat de luchtdoelbatterij in Biggekerke 'leeg' was. Op de luchtfoto's zou ongetwijfeld te zien zijn dat er geen veel gebruikte kale toegangswegen waren naar de batterij (aan- en afvoer van voedsel, granaten, personeelswisseling, boodschappen, enz.). De uitvoering van het bombardement was geen succes, hoewel de radar nagenoeg uitgeschakeld moet zijn geweest door massaal afwerpen van alumi nium stroken. Het bombardement kon dus 'in alle rust' worden uitgevoerd in de zin van nagenoeg geen 'storing' door de vijand. Blijkens informatie bij de adjunct-directeur van de directie Voorlichting van het Ministerie van Defensie zijn er inderdaad die dag gelijktijdig 3 lucht aanvallen geweest op de luchtdoelartillerie op de kust van Walcheren, namelijk Vlissingen, Biggekerke en Westkapelle. Alle 3 aanvallen gebeurden met omstreeks 30 vliegtuigen, w.o. 5 Mosquito's met fosfor brandbommen en 30 Lancasters met per aanval ongeveer 170 ton brisant bommen per bombar dement. Het aantal brandbommen van de Mosquito's was omstreeks 2 ton. Verschillende inwoners herinnerden zich deze kleine brandende fosforbom- metjes en Puype noemt 'een brand in Biggekerke'. Door de dunne bebouwing zullen de meeste fosforbommen wel op de grond terecht zijn gekomen. De tijd ontbrak om het resultaat in Vlissingen en Westkapelle na te gaan. Resumerend eindig ik met de volgende veronderstellingen en conclusies: Een goede voorafgaande doeiinformatie, bijvoorbeeld door fotoverkenning, zal niet gebeurd zijn. Niet onwaarschijnlijk heeft deze ontbroken door de stormachtige ontwikkeling op Dolle Dinsdag. Onverwachte gebeurtenissen kunnen niet alleen in een oorlog een behoorlijke planning onmogelijk maken, maar in een oorlog kan dit afschuwelijke gevolgen hebben. Wel was in dit geval funest dat de vijand uit eigen belang voor zijn eigen militaire objecten dekking zocht midden de burgerbevolking en dat zelfs voor het misleiden van de vijand door dummy's waardoor zonder enig militair nut bombardementen op burgerdoelen werden veroorzaakt. Mr. M.A. Terwoert 6

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 8