Vijvervreugd Koudekerke De archieven geven, in verband met de brand in Middelburg in 1940, geen opheldering op welke wijze de eerste eigenaar van Vijvervreugd, Johan Valentin Sprenger, de eigendom van Vijvervreugd verkreeg, maar in 1851 blijkt uit oude archiefstukken dat 'van gemelde Buitenplaats geene bewijzen van eigendom bestaan, die in het kantoor van de hypotheken zijn overge schreven'; vermeld wordt wel, dat de buitenplaats langer dan 30 jaren eigendom is geweest van Johan Valentin Sprenger, die in 1794 overleed, zodat hij al vóór 1794 eigenaar van Vijvervreugd moet zijn geweest, omdat zijn beide dochters Vijvervreugd ieder voor de helft toegedeeld kregen uit zijn nalaten schap. Gevoeglijk kan dus worden aangenomen dat hij de stichter daarvan is geweest in 1760, hetgeen afgeleid kan worden uit het destijds vóór de buiten plaats staande ijzeren hek, dat toegang gaf tot het huis en als jaartal 1760 droeg. Vijvervreugd werd dus 6 jaar later dan Toorenvliet gebouwd, dat als jaartal 1754 vermeldt. Hij was gehuwd met J.C. Spoors en huwde na het overlijden van zijn echt genote op 5 juli 1772 te Middelburg met Maria Benudina Schorer, die in Middelburg werd geboren op 24 september 1746. Zij overleed te Middelburg 3

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 5