DE POMP BIJ DE OOSTKERK TE MIDDELBURG 'Weleerwaarde Heeren, Ik heb de Eer Uw Eeerw. met toezegging der bijgaande Resolutie kennisse te geven dat 't Z.K.H. gunstig behaagd heeft bij besluit van 4 September 1814, No. 27 jaerlijksche toelagen te accorderen aan de Heeren predikanten der Lutherschen Gemeente in de vereenigde Nederlanden en schikkingen daar te stellen omtrent de vervulling van Vacatuuren. Ik heb voor de Resolutie betaald voor Zegels en Leges (onleesbaar) voor Salaris(onleesbaar) dus komt mij 'sHage Ik blijve met Achting, 26 september 1814 Uw Eeerwdwdienaar get. J.A. Keuchenius Agent van K.K. Zaaken Resolutie de Secretaris van Staat voor de binnelandsche Zaken der Vereenigde Neder landen, ontvangen hebbende een besluit van Z.K. Hoogheid in dato 4 dezer No. 27 waarbij aan natemelde Luthersche predikanten provisioneel worden verleend zoodanige jaarlijksche toelagen of tractementen van den lande als bij ieder van dezelve is uitgedrukt. Ten Vierden in de provintie Zeeland: a. aan den Luthersche predikant te Middelburg eene toelaagvan 400,— zoodat de Gemeente dan 800,— zal behoo- ren bij te voegen om dezelve het gewoon Tractement van 1200,— en vrije wooning te verzekeren'. in 1816 is dit, op verzoek, verhoogd tot 800, Alleen al om de zeer 'ambtelijke' stijl is het wellicht interessant om boven staande in 'De Wete' te publiceren. J.C. de Hooge Mevrouw Van Eenennaam uit Vlissingen en mevrouw De Koning uit Middel burg woonden beiden in hun jeugd bij de Oostkerk in Middelburg. Zoals gebruikelijk werd door beide dames dan ook veelvuldig rond de kerk gespeeld. Zij herinneren zich nog goed dat er naast de achteringang van de Oostkerk (dat is de ingang naar de consistoriekamer en naar het orgel; via deze ingang kom je de kerk(ruimte) binnen, onder de preekstoel door) een pomp stond. Je had, gerekend vanaf het Oostkerkplein/Verwerijstraat, eerst een stenen 35

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 41