voorstel van de directie van De Schelde. De bonden gaven niet toe en ook de directie van De Schelde (Smit en Wesseling), bijgestaan door de metaalwerk gevers (verenigd in de Metaalbond), wist niet van wijken. Zo barste eind mei 1928 de bom. Het zou tot begin oktober duren voor men weer aan het werk ging. In die lange hete zomer van '28 verscherpten de tegenstellingen zich tussen de stakers aan de ene kant, o.I.v. hun leiders Van Spanning (ANMB) en Wetselaar (CMB), en de Scheldedirectie, gemeentepolitie en de weinige werk willigen (onderkruipers of 'maffers', die onder gejoel en fietsgebel naar huis werden gebracht) aan de andere kant. De christelijke bond ging tenslotte als eerste door de knieën: zij accepteerde de voorstellen van de rijksbemiddelaar (o.m. een loonsverhoging van 1 cent per uur, en geen 2 cent zoals de bonden verlangden, doorbetaling van de christelijke feestdagen en extra vakantie verlof)- De andere bonden moesten toen wel, zij het schoorvoetend, volgen. Twee jaar later, in januari 1930, werd de eerste landelijke CAO in de metaal afgesloten. Niet alleen een uitstekend initiatief van de Industriebond FNV om een recent stukje sociaal-economische geschiedenis op deze wijze toegankelijk te maken, maar ook een proeve van bekwaamheid van de samenstellers, dit boekje! Mogen er in de toekomst meer van dit soort uitgaven volgen. Om niet te vergeten. De Staking bij De Schelde in 1928, z.p., Industriebond FNV, z.j. (1984); prijs 7,50 (te bestellen door overmaking van 10,50, inclusief porto, op girorekening 3708670 t.n.v. BLG 'De Schel de', Paul Krugerstraat, Vlissingen). P.S. Badplaats Domburg Burgemeester Diepenhorst van Domburg onthulde eind 1983 het eerste ge denkbord dat herinnert aan het feit dat deze beroemde Zeeuwse badplaats in 1984 150 jaar als zodanig bestaat. De Stichting 150 jaar Badplaats Domburg nam het initiatief tot plaatsing van dit bord. Maar de stichting had meer noten op haar zang: a.s. zomer zal zij diverse evenementen in Domburg verzorgen en onlangs gaf zij een - bij uitgeverij Den Boer te Middelburg gedrukt - boekwerk uit, onder de titel 'Domburg 150 jaar badplaats'. Op bladzijde 169 van dit 176 pagina's tellende, mooi uitgegeven boek, zien we een afbeelding van bovengenoemde onthulling. Er is heel wat te vinden in dit boek van de hand van Jan Warners, een geboren Domburger, die momenteel werkzaam is als journalist. Talrijke fraaie illus traties (o.a. veel goede reprodukties van oude foto's en gravures) en een tekst, die zich niet alleen tot de laatste 150 jaar beperkt. Want de smalstad Domburg is heel wat ouder: er was reeds een nederzetting in de Romeinse Tijd (de beroemde Nehalenniastenen, o.m. in het Zeeuws Museum te bewonderen, zijn overblijfselen uit die periode) en Domburg bezit stadsrechten daterend uit 1223. Maar om die 150 jaar gaat het natuurlijk in de eerste plaats. 'Eene badkuur, in den zomer van 1833 door een tweetal Middelburgsche dames te Scheveningen gedaan, deed het plan opvatten om ook te Domburg de gelegenheid tot het 32

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 38