een statistisch voorproefje wat je met veldnamen kunt doen als ze van meerdere gebieden verzameld zijn. Ik hoop dan ook dat het volgende deel snel van de persen zal rollen. Taeke Stol 19-5-1984 De Veldnamen van Biggekerke en Zoutelande, Middelburg, Heemkundige Kring Walcheren, 1984. (prijs: 29,95, voor leden van de HKW 24,95). (De Scheldestaking van 1928) Sommige gebeurtenissen zijn voor de betrokkenen en de betreffende regio van groot belang, en de echo's ervan worden nog lang nadien gehoord. Zo'n gebeurtenis vond 56 jaar geleden in Vlissingen plaats: de grote Schelde staking, die duurde van 26 mei tot 2 oktober 1928. Gek genoeg is er over deze diep in de Vlissingse samenleving ingrijpende gebeurtenis betrekkelijk weinig gepubliceerd. De Bree wijdde er een artikel in het Zeeuws Tijdschrift (1972, nr. 2) aan en De Kok besteedde in het eerste hoofdstuk van het derde gedeelte van zijn gedenkboek van De Schelde (De Koninklijke Weg, 1975) aandacht aan de staking. Maar veel meer is er eigenlijk niet verschenen. Bronnen over de staking ontbreken vrijwel geheel; de archieven van de rijksbemiddelaar prof. Aalberse en van C.A. van Woelderen (die van 1919 - 1946 burgemeester van Vlissingen was) bevatten verrassend weinig materiaal. Wel heeft de laatstgenoemde uittreksels uit de rapporten van de Vlissingse gemeentepolitie uit 1928 bewaard. Vooral deze politierapporten en verder ook kranten en gesprekken met nog levende stakers uit '28 hebben als bouwstenen gediend voor het onlangs ver schenen boekje 'Om niet te vergeten. De staking bij De Schelde in 1928'. Deze uitgave van de Industriebond FNV is samengesteld door Tiny Hofman, David de Leeuw, Geert Meijering en Cas Mulder (van de bedrijfsledengroep van De Schelde), technisch bijgestaan door Bert Altena en Jan Zorgdrager. Het boek omvat 116 bladzijden, bevat een groot aantal zwart-wit illustraties en bestaat uit twee gedeelten: in het eerste gedeelte wordt in 13 korte hoofd stukken voorgeschiedenis, feitelijk verloop en afloop van de staking weerge geven, in het tweede deel worden korte fragmenten uit de politierapporten weergegeven, die goed de grimmige sfeer en de tegenstellingen (tussen stakers en werkwilligen vooral) van die dagen illustreren. Het geheel wordt afgesloten door 6 bijlagen en lijstjes van geraadpleegde bronnen en literatuur. We lezen in dit boekje over de slechte arbeidstoestanden en -verhoudingen van een goede halve eeuw geleden. We zien de klinkploegen (nageljongens, aan houders en klinkers) aan hun - slecht beloonde - arbeid. We ontdekken de tegenstellingen tussen de vakbonden (ANMB, de algemene bond, CMB, de christelijke metaalbewerkersbond, en de kleinere syndicalistische en katholie ke bonden) tijdens en na de staking én toch ook de solidariteit en samen werking. De directe aanleiding tot de staking vormde een loonconflict en een overwerk- 31

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 37