MEDEWERK(ST)ER SLAGERIJ BU n 11 Computer-» Mulder binnenhuis indsii- GEMEENTE VEERE Venstermode Ei 1 kilo runitergehakt 1 kilo doorregen runderlappen 1 kilo hamlappen 1 kilo fijne riblappen 1 kilo hiellappen 1 kilo mager spek 1 kilo mager gerookt spek 1 kilo doorregen gerookt spek 11 kilo nasivlees 11 kilo hacheevlees 1 500 gram biefstuk V-! GEMEENTE WESTKAPELLE Badhuisstr50 koopavond Vlissingen gordijnen - tapijten 5,20 6,40 3,00 11,00 11,50 11,00 51 51 150 150 150 150 Geil Biel zaterdag bil van ér' een begmnerscure u bedragen slecawei.ng Wan, 16 rw SCHOENDISCOUNT Korte Noordstraat 49-51, Mi 101 Commissie Economische Zaken Uitbreiding scholencom plex 'De Wellinge' Biedt zowel de beginnende als de gevorder mogelijkheden. Royaal 48 K Ram geheuget Sinclair ZX-Spectrum 48, data-recorder, sofl pakket naar keuze (t.w.v. 30.-), onbespeelde c cassette en stofhoes. VanJ37 Bi] aanko%Vroom Dreesr nliroUs wordt gegeven De curs warenhu\ Rrpda DenHaag-Spv Amstelveen, Bred Maastncht Groningen, Haa uuecM en Zv PR Op de afdeling financiën is plaats voor een voor 20 uur per week Functie-informatie: De afdeling financiën bestaat uit de onderdelen: algemeen financieel beleid, belasting, boekhou ding, personeelszaken en onderwijs. Per 1 januari 1985 zal de financiële administratie geautomati seerd worden. Betrokkene zal worden ingescha keld bij de geautomatiseerde verwerking van de financiële gegevens. Verder zullen allerlei, op de afdeling financiën, voorkomende lichte administratieve werkzaam heden verricht moeten worden. Functie-eisen: Bezit van een mavo-/havo- of meao-diploma. Kennis van en/of ervaring met geautomatiseerde informatieverwerking strekt tot aanbeveling. Salaris: Afhankelijk van opleiding en ervaring tot maxi maal 2.334,- per maand bij een 40-urige werk week. De bij de overheid gebruikelijke rechtspositiere gelingen zijn van toepassing. Sollicitaties: Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelij ke sollicitatie binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Veere, Kerk straat 7, 4351 AK Veere. Kennisgeving Geluidhinderverordening (Ref.: JK/IvS/brl391) Burgemeester en wethouders van Westkapelle maken bekend dat bij hun college door de heer J. C. A. Mekes, Markt 93 te Westkapelle een aan vraag is ingediend om vergunning ingevolge artikel 13 van de Geluidhinderverordening West kapelle voor het ten gehore brengen van muziek en zang en het in werking hebben van geluidsap paratuur in het pand Markt 93 (café 't Koffie huis). Deze aanvraag ligt, met de bijbehorende beschei den, vanaf heden gedurende een maand ter gemeentesecretarie ter inzage, van maandag t'm vrijdag van 9 tot 16 uur. De stukken liggen tevens ter inzage op maanda gen van 18 tot 21 uur, waarvoor telefonisch een afspraak dient te worden gemaakt met de ge meentesecretarie, afd. milieuzaken, tel.nr. 01187- 1200. Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan elke belanghebbende bij burge meester en wethouders gemotiveerde schriftelij ke bezwaren inbrengen tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient kan tegelijkertijd daarmee de wens te kennen geven, dat zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. Westkapelle, 29 augustus 1984. H. A. van Maldegem, burgemeester C. van Hercules, secretaris r5rnp~Yo\ Degelijke Klitband l_jt_jL>3VV Kinderschoen Leergevoerd, leren binnen-en tussen- 22-34 zool Met voetvorm. Soepele stevige Maten LL i kwaliteit bovenleer .amfCtlll BLAUW, GRUS^jjf Zan\an middelburg kromme weele 21 - 23 telefoon (01180) 1 40 77 r Eerste kwaliteit Altijd extra voor Extra voordelig deze week: Spe Bestellingen vanaf 20 kilo worden zon Openbare vergadering met spreekrecht op dinsdag 11 september om 19.30 uur in het stadhuis. Onder meer worden behan deld: provinciaal sociaal-economisch be leidsplan overzicht reacties spreiding rijksdien sten voorstel de heer Korstanje om een stuurgroep in te stellen ter begeleiding van het Buro Baanlozen Service (B.B.S.) Secr. de heer M. v/d Heijden (toestel 249) Wanneer u tijdens de genoemde vergade ringten) over één of meerdere van de te behandelen onderwerpen uw mening wilt geven, kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Maak hiervoor een afspraak met de commissiesecretardsiesse op het stadhuis. Tel. 01180-26251. Bij de commis siesecretardsiesse en het bureau voorlich ting van de gemeente ligt de volledige agenda met de bijbehorende stukken voor u om in te zien. Burgemeester en wethouders van Middel burg maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling te verlenen van het bestemmingsplan 'Breeweg', teneinde de uitbreiding moge lijk te maken van de scholengemeenschap 'De Wellinge' op het naast de school gelegen sportveld. Het bouwplan en het schetsplan van de voorgenomen herzie ning van het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 7 september 1984 gedu rende veertien dagen ter gemeentesecreta rie (kamer 15) voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dit voornemen, zijn bezwaren schriftelijk aan ons kenbaar maken. ZIE VOOR MEER GEMEENTELIJKE INFORMATIE DE WEKELIJKSE VOORLICHTINGSRUBRIEK 'DOOR HET OOG VAN DE LANGE JAN' IN DE FAAM H< mom con Enwijlere vsai wa israztsi mm isxésr* fssxn'' white fcir (AHIOCK r<n»vpeo <nv.f zw tm viv m mm mm SSË L. 'Mii ET -.J,, uti «ww ruw '.m -rysXf mëm mm

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 24