winstpercentage konden dergelijke winkels, die op vele plaatsen ontstonden, tegen goedkopere prijzen verkopen dan gebruikelijk. Naast goedkopere prijzen kregen de deelnemers zo mogelijk ieder jaar een uitkering uit de winst, b.v. een bepaald percentage van het bedrag dat in'dat jaar in de winkel was besteed. Daartoe moesten de kassabonnen worden bewaard. Deze vanuit socialistische kring opgezette zaken hebben in het begin van hun bestaan heel wat strijd moeten leveren voor erkenning in brede kring. Nadat zij een begrip waren geworden, verloren ze uiteindelijk de strijd toch nog en wel van het grootwinkelbedrijf. Met de constatering dat in dit pand thans een bedrijf gevestigd is dat zich juist richt op specialiteiten en zeer veel exclusieve producten aanbiedt, stappen we over naar het gebouw De Gouden Poorte. Deze voormalige regentenwoning heeft een enorme inhoud en bijzonder grote kamers, zalen dus. Een aantal jaren geleden werd de benedenverdieping verhuurd aan het Alge meen Middelburgs Ziekenfonds, een instelling waar veel mensen mee te maken hebben gehad. Thans is deze instelling, het heet nu Ziekenfonds Midden- Zeeland, gevestigd in een nieuw pand aan 'Achter de Houttuinen' te Middel burg. Ik kan me niet meer herinneren wat er vóór en tijdens de 2e wereldoorlog in het pand gevestigd was. Na de bevrijding is de Gemeentesecretarie van Middelburg er geruime tijd gevestigd geweest. Na 't vertrek van de secretarie was het pand in gebruik bij de 'moderne' vakbeweging. De verschillende zalen en zaaltjes werden ook aan particulieren verhuurd. Op de bovenverdieping bevond zich o.a. een grote zaal. Wat zich hier in de loop der tijd aan bruiloften en partijen, aan voorstellingen en theater heeft 'afgespeeld' is nauwelijk te be schrijven. Vele vriendschappen zijn hier gesloten en bezegeld. Helaas is dit nu slechts herinnering. Na enige jaren als antiek-winkel te zijn gebezigd, is het enorme pand thans in gebruik als kantoorruimte voor de Pro vincie Zeeland en is de afdeling Personeelszaken er gehuisvest. Het gebouw met trap links op de voorgrond van de tekening was tot voor kort eigendom van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en huisvestte het Zeeuws Museum gedurende een lange reeks van jaren. Thans is het eigendom van de vereniging 'Hendrik de Keijzer', welke het als kantoorruimte verhuurt. Omdat we van dit gebouw iets meer weten, gaan v/e hierop wat dieper in. 1) Het pand is gebouwd voor Casper van Citters, die Raadpensionaris van Zee land was en het in 1713 betrok. Hierna werd het bewoond door Willem van Citters, 1746; Antonie Huisman, 1753; Cornelia Wilhelmina van Hoorn, 1811; Sara Jonanna gravin van Hoogendorp, 1827; Pieter Damas van Citters, 1888, waarna het Zeeuwsch Genootschap en de Ver. 'Hendrik de Keijzer' het pand beheerden. Het ontwerp van de geveltekening, op deze tekening niet te zien, is gemaakt door J. Massol. Hij maakte tevens de geveltekeningen van de Koninklijke Bi bliotheek in Den Haag. De architect was de Antwerpenaar Baurscheit, die ook Der Boede (Koudekerke) en het Van Dishoeckhuis (Vlissingen) heeft ontwor pen. Vermoed wordt dat Massal bij Baurscheit gewerkt heeft, toen het huis gebouwd werd. Het perceel is vermoedelijk gebouwd op funderingen van andere huizen. Dit is af te leiden uit het feit dat de symmetrie die het hele gebouw kenmerkt, niet terug te vinden is in de kelders. Toen het gebouw in 1888 in het bezit kwam van het Zeeuwsch Genootschap, 19

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 21