vinden. Ons financiële reilen en zeilen wordt toegelicht door de pennignmeester. Zijn verslag over 1983 en de begroting voor 1984 staan in De Wete van april 1984. Namens de kascommissie zegt de heer Roose alles in orde te hebben bevonden. De heren Roose en Kareis willen ook volgend jaar nog zitting nemen in deze commissie. Er is nog een vraag uit de vergadering, hoe groot het saldo van een vereniging mag zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Wij hadden namelijk op 31 december 1983 een groot batig saldo, maar er was op gerekend, dat de Veld namen van Biggekerke en Zoutelande nog in 1983 zouden moeten worden betaald, maar dit werd 1984. De kas zal inmiddels wel aardig geslonken zijn. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn dit jaar Leny Sinke - Boone en Frans Broeksma. Wegens zijn gezondheid wil onze voorzitter zich niet meer herkiesbaar stellen en het bestuur stelt daarom voor in zijn plaats als voorzitter te benoemen P.W. Sijnke. Die treedt dan als gewoon bestuurslid af en in zijn plaats staat kandidaat de heer M.P. de Ridder uit Vlissingen. Hij wordt aan de vergadering voorgesteld. De heer De Ridder is vanaf de oprichting lid van onze vereniging. Bij acclamatie wordt iedereen herkozen en gekozen. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. We hopen, dat de heer De Ridder zich vlug thuis zal voelen in het bestuur. De heer Joustra blijft zitting houden in de veldnamencommissie en in de com missie Jan Vader. Het bestuursbeleid en de financiële vraagstukken van de vereniging geven geen aanleiding tot opmerkingen. Wijziging huishoudelijk reglement Het bestuur benoemde 2 jaar geleden mevrouw Van Nieuwenhuyzen tot erelid van de vereniging, omdat zij van oordeel was, dat mevrouw Van Nieuwen huyzen zo ontzettend veel werk voor onze vereniging heeft gedaan en eigenlijk 'de moeder van de heemkinderen' kan worden genoemd. Zij was de Heem kundige Kring. Ons Huishoudelijk Reglement voorziet echter niet in dit ere lidmaatschap. Wij willen dit nu in het H.R. opnemen en niet in de statuten, omdat wij dan weer naar de notaris moeten. Het ligt in de bedoeling in de toekomst zéér, zéér, zéér selectief te werk te gaan (aldus de secretaris) wat de benoeming van ereleden betreft. De heer Kodde wilde geacht worden tegen het opnemen van het erelidmaat schap te stemmen en ook de heer Terwoert deelde mee, dat destijds bij het opstellen van de statuten en het H.R. bewust niet voor het erelidmaatschap is gekozen. Het wijzigingsvoorstel wordt aangenomen, al is het dan niet met algemene stemmen. Punt 9A, afscheid voorzitter Bij een afscheid past een woord van dank en de eerste taak van onze nieuwe voorzitter was het uitzwaaien van zijn voorganger. Sinds 1975 was de heer Joustra onze voorzitter als opvolger van de heer Van Leeuwen, en, aldus de heer Sijnke, 'we hebben de heer Joustra leren kennen als een uiterst beminne lijk, goedmoedig en tactvol mens'. Met de groei van het ledenaantal groeide 15

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 17