VERSLAG LEDENVERGADERING Heemkundige Kring Walcheren 1 mei 1984 Jaarvergaderingen zijn meestal niet de sterkste kant van een vereniging, maar ondanks dat kon onze voorzitter zo'n 40 a 50 belangstellenden welkom heten. In zijn openingswoord op onze vorige ledenvergadering zei de heer Joustra: 'Het gaat goed met de vereniging' en deze woorden kon hij nu weer herhalen, het gaat zelfs uitstekend. 1 Januari 1984 hadden we 764 leden, op 1 april 1984 785 en we zullen dit jaar de 800 wel halen, zo niet overschrijden. De bestuursverdeling in 1983 was: voorzitter Sj. Joustra, vice-voorzitter P.W. Sijnke, secretaris J. den Hollan der, penningmeester L.D. de Vlieger en de overige bestuursleden waren F. Broeksma, F. van den Driest en de dames Flissebaalje, Jasperse en Sinke. In 1983 gaven wij 'Ter Garnalenvangst' uit, waarvan 1.300 exemplaren zijn verkocht; alsmede kwam er een derde druk tot stand van 'k Gaen ik 'n stikje schrieve' en persklaar was eind 1983 het boekje met de Veldnamen van Bigge- kerke en Zoutelande. De veldnamen van Veere zijn een eind uitgezocht en deze zullen met andere plaatsen worden uitgegeven. Bij de excursie naar Brugge moesten we 25 belangstellenden teleurstellen. De heer Joustra bracht hulde aan het redactieteam van De Wete. Vanaf de oprichting van onze Kring zijn inmiddels 50 nummers verschenen. Mededelingen Bericht van verhindering voor deze vergadering was er van Frans van den Driest, de heer Peters uit Vlissingen en de heer Kollaard uit Middelburg. De agenda wordt aangevuld met punt 9A (afscheid voorzitter). De notulen van de vorige vergadering, zoals deze zijn gepubliceerd in De Wete 12e jaargang nummer 3, worden goedgekeurd. Ingekomen stukken De secretaris heeft aan de Provincie Zeeland een verzoek gedaan tot het verkrijgen van subsidie voor het boekje van de Veldnamen van Biggekerke en Zoutelande, waarvan de kostprijs voor ons 11.000,is. Er zijn 300 exem plaren gedrukt. Van de gemeente Valkenisse is een toezegging voor een sub sidie ad 2.500,en van het Anjerfonds een toezegging van 2.000, We hebben nu een brief gekregen van de Sectie Cultuurbehoud van de Zeeuwse Culturele Raad, waarin staat, dat zij het veldnamenonderzoek erg belangrijk vindt en dat de heemkundige kringen in het algemeen een grote rol spelen bij dit onderzoek. Een stimuleringssubsidie is volgens de Sectie op zijn plaats en zij adviseren de Provincie een subsidie van 2.500,te verlenen. In schrille tegenstelling hiermee is het bedankje van de Gemeente Arnemuiden als lid van onze vereniging, omdat zij in het kader van het bezuinigingsbeleid menen een bedrag van 17,50 per jaar niet meer te kunnen opbrengen. De secretaris leest zijn jaarverslag voor. U kunt dit in dit nummer van De Wete 14

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 16