Uitgavencommissie Deze commissie verzorgde in 1983 de uitgave van het boekje 'Ter Garnalen- vangst omstreeks 1920', geschreven door G. Jasperse en een herdruk van het boekje 'k Gaen ik 'n stikje schrieve' van Jan Vader. Het eerstgenoemde boekje was binnen 10 dagen uitverkocht, zodat direkt een 2e druk werd verzorgd. Van het boekje van Vader waren bij verschijning reeds 300 van de 500 exemplaren verkocht. De commissie werkte in 1983 aan een tweede boekje van Jan Vader, dat mede mogelijk wordt door verkregen toestemming om de in 'Neerlands Volksleven' gepubliceerde verhalen van Jan Vader in boekvorm uit te geven. Commissie Veldnamen In stilte voortwerkend aan wel de moeilijkste taak die onze kring zich heeft gesteld, bereikte deze commissie in december 1983 een mijlpaal: het concept voor het boekwerk 'De veldnamen van Biggekerke en Zoutelande' kwam gereed. Voor dit boek kregen we in 1983 van het Anjerfonds en van de Gemeente Valkenisse de toezegging van een subsidie (onder voorwaarden) van respectie- lijk 2.000,— en 2.500,—. Commissie Kleine Monumenten Ofschoon de heer Fr. Broeksma, lid van deze commissie, regelmatig artikelen over Kleine Monumenten in De Wete plaatste, kwam in 1983 het eigenlijke werk niet van de grond. Het aantal leden - 2 stuks - van de commissie is te gering. Pogingen om daarin in 1983 verandering te brengen, slaagden niet. Er wordt echter aan uitbreiding gewerkt. Werkgroep 'Verzameling Van Wallenburg' Sinds mei 1983 is deze groep bezig om de aan onze Kring geschonken verza meling kranteknipsels voor een ieder toegankelijk te maken. Het werk vorderde in 1983 goed. Het zal echter nog geruime tijd duren voordat het beoogde doel bereikt zal zijn. Lezingen en excursies In het verslagjaar werden 5 lezingen (inclusief de dia-vertoning na de jaar vergadering) gehouden, terwijl er eveneens 5 excursies waren. In 1983 mocht een toenemende belangstelling voor deze lezingen en excursies worden gesig naleerd. Bij de trip naar Brugge was het zelfs zó, dat ik zo'n 25 gegadigden heb moeten teleurstellen. Het bovenstaande overziende meen ik te mogen concluderen, dat het onze Kring in 1983 wederom zeer goed is gegaan. Dat is bereikt door het bestuur én door het enthousiasme van de leden die zulks hebben getoond door hun grote belangstelling voor De Wete en voor de georganiseerde evenementen. Dat ik m'n werk als secretaris vanaf de start in begin mei 1983 heb kunnen doen zoals ik het tot nu toe gedaan heb, dank ik aan de medewerking van mijn medebestuursleden, aan de oud-secretaris en aan de welwillendheid waarmede vele leden mij hebben ontvangen. Daarvoor ben ik hen allen zeer erkentelijk. De secretaris, Middelburg, 2 februari 1984, J. den Hollander 13

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 15