De voornaamste funktie van dit historische plein zien we als een oase van rust en stilte in het zo drukke stadsdeel, vooral in het seizoen. Deze sfeer kan alleen verwezenlijkt worden als alle auto's worden geweerd. Verder stevig gras op het middenveld met een pad er doorheen, banken met lage groenblijvende heesters en gecamoufleerde papiermanden, en vervanging van de storende lichtbak van het Zeeuws Museum door een passend uithangbord. Het aantal leden is in 1973 met 50 gestegen tot 200. In het bestuur zijn wegens verhuizing twee plaatsen vrijgekomen. Mevrouw Kannegieter is vertrokken naar Utrecht en de heer Oldenkamp naar Leids chendam. Vanaf hier danken we hen én de vele leden die zich ook dit jaar ingezet hebben voor het werk van onze ver eniging. W.P.van der Heijden. VERSLAG VAN DE EVENEMENTEN UIT HET AFGELOPEN KWARTAAL 1. Kleurendia-dokumentaire van de Vlissingse binnenstad Gezien de grote belangstelling en waardering die er bestond in "Open Hof" voor de vertoning van een serie dia's over de Vlissingse binnenstad, geno men en toegelicht door de voorzitter, leek een herhaling elders in de stad ge rechtvaardigd. Deze vond plaats op 25 april. Mogelijk door het slechte weer viel de opkomst wat tegen: nog geen 40 personen, waaronder heel weinig le den. Gelukkig was het gebodene niet naar verhouding tot de opkomst. Vele dia's waren meesterlijk opgenomen; ze ontlokten de toeschouwers dan ook vaak terecht de vuurwerk-slogan ooh. Voor een verslag verwijzen we u naar dat van W.P.Roose over de eerste avond, in de vorige Wete op blz. 4 2. Bezoek aan de Kuiperspoort en de Bellinkstraat te Middelburg Op Zaterdagmorgen 18 mei verzorgt de adjunkt-direkteur van Gemeentewer ken, Ir. J. Snoey, een rondleiding voor bijna 50 leden van onze kring. Ir. Snoey, die zich in 't bijzonder bezighoudt met de restauratie- en renova tiewerken van Middelburg, begint zijn toelichting in het Kuiper spoor tkom- pleks. Sinds 1972 zijn hierin gevestigd de Stichting Zeeuwse Muziekschool en het Instituut voor Kunstzinnige Vorming. Niet alle aanwezigen blijken met deze bestemming te zijn ingenomen, maar zowel de gemeente als het rijk gaan uit van het reële standpunt eerst de bestemming vaststellen en daarna restaureren, rekening houdend met de toekomstige funktie. Men kweekt hier door leefbare monumenten en vermijdt de grote onkosten bij een bestemming achteraf. Bovendien, Middelburg heeft zo'n 1100 monumenten (hoewel die ge lukkig niet alle gerestaureerd hoeven te worden). Het gerestaureerde Kuiperspoortkompleks bestaat uit de Kuiperspoort (het voormalig hoofdkwartier van het kuipersgilde; gebouwd in 1586 of eerder), met twee woonhuizen en vijf pakhuizen (gebouwd in 't begin van de 17e eeuw). De Kuiperspoort zelf is al omstreeks 1920 gerestaureerd. Na uitvoerige rondleiding door deze gebouwen brengt Ir. Snoey de belangstel lenden naar de Bellinkstraat waar een 28-tal panden gerestaureerd wordt in 6

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 8