Op 29 december brengen we o. 1. v. bestuurslid Jilleba een bezoek aan het ge bouw van de Arrondissementsrechtbank aan het Hofplein te Middelburg. Dit Kul- tuurhistorische uitstapje is, op veler verzoek, een herhaling van dat van 16 nov. 1971. Aanwezig een 40tal leden. Hoewel het boekjaar per 31 december sluit, lijkt het me praktischer de evene menten tot vandaag mee te nemen. Het nieuwe jaar begint op 22 januari 1974 te Middelburg met de lezing annex de monstratie van de prentknipkunstenaar de heer Lever, direkteur-eigenaar van het Nederlandse museum voor knipkunst te Westerbork. Aanwezig zijn een klein veertigtal leden. Op 2 februari volgt een bezoek aan de tentoonstelling "Schipper mag ik overvaren?" in het rijksarchief te Middelburg. Deze tentoonstelling is gebaseerd op het proef schrift van JhrSandberg, die de 20 aanwezige leden rondleidt. Op 7 februari komt het laatste evenement van het afgelopen jaar: een dia-doku- mentatie over de Vlissingse binnenstad. De dia's zijn gemaakt en worden toege licht door voorzitter van Leeuwen. De opkomst is vergelijkbaar met die in Ritthem: weinig kringleden en een groot aantal andere belangstellenden (bijna tachtig). Deze avond wordt gehouden in Paauwenburg. De frequentie van het aantal bijeenkomsten is gemiddeld 1 keer per 5 weken; de bezoekersdichtheid ligt rond de 50. Het is, als vorig jaar, een hele lijst met evenementen geworden, voor het leeuw endeel georganiseerd door de voorzitter, die er bij elkaar vele dagen schrijvend en telefonerend aan heeft besteed. Al deze evenementen worden aangekondigd en vaak van uitvoerige toelichting voorzien in ons kwartaalblad DE WETE. Hoewel velen nogal eens een waarde rend woord voor dit kontaktblad over hebben, hebben we zelf toch wel wat be denkingen: le. de hele uitvoering willen we fraaier en 2e. willen we graag meer reacties en goede bijdragen van de leden. Wat betreft het eerste punt heeft het bestuur besloten de Algemene Vergadering goedkeuring te vragen om De Wete voortaan in offsetdruk te laten verschijnen. Wat het tweede punt betreft: klim eens in uw pen, wellicht komt er (nog) inkt uit! Van een paar publicerende leden ontving de vereniging weer een presentexemplaar van hun werk ten gerieve van ons bescheiden groeiend bibliotheekje. De verant woording vond u regelmatig in De Wete. Hoorde u vorig jaar wat pessimisme over de werkgroepen: resp. Boerenverhalen en Veldnamen, is dit voor de laatste overgegaan in optimisme. Na heel wat voor bereiding is de werkgroep veldnamen thans startklaar voor de proefgemeente Ritthem (bevattend de voormalige ambachtsheerlijkheden Ritthem, Nieuwerve en Welzinge). Op de vorige Algemene Vergadering werd besloten Koninklijke Goedkeuring op de statuten aan te vragen. Een kleine aanvulling op art. 3 bleek hiervoor noodzake lijk. De eerste regel van art. 3 luidt nu "Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties op en buiten Walcheren". Bij Koninklijk Besluit van 23 januari 1974, nr. 35 is de Heemkundige Kring Wal cheren erkend als vereniging (nr 74.431). Gevraagd, uitgaande van de Stichting Welzijnsraad Middelburg, naar onze mening over de inrichting van het Abdijplein zijn we in 't kort tot het volgende standpunt gekomen. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 7