8. Voor het programma 1974 worden een aantal suggesties gegeven omtrent lezingen en excursies. Ze zullen door het bestuur nader worden onderzocht. 9. De voorzitter sluit de vergadering tegen half tien. Na dit huishoudelijk gedeelte draaien we een 50-tal dia's die door de aanwezigen zijn meegebracht. De meeste dia's, alle betrekking hebbend op Walcheren, zijn van een zeer goede kwaliteit. JAARVERSLAG SEKRETARIS 1973 Met het laatste evenement van 1972 luiden we tevens het eerste van 1973 in. Het is de medewerking aan de tentoonstelling "Geschiedenis als hobby" die in het rijksarchief te Middelburg wordt gehouden en waarin zich tien Zeeuwse min of meer geschiedkundig georiënteerde verenigingen presenteren. De tentoon stelling duurt tot 24 februari en trekt ongeveer 900 bezoekers. Op 1 februari 1973 volgt de Algemene Vergadering met na afloop vertoning van een filmpje uit 1932, opgenomen tijdens een Middelburgse marktdag. Daarna een serie toverlantaarnplaatjes, opgenomen in het begin van deze eeuw in Mid delburg, vertoond door mr. van Heel. Aanwezig 33 leden. Bestuurslid Jilleba houdt op 8 maart een instruktieve causerie over antiek in het algemeen en in het bijzonder over de vermaarde antiekcollectie-B AL, met op de 17e d. a. v. een bezoek aan deze collectie in het Zeeuws Museum. Op 26 april houdt ons lid drs. de Klerk uit Amstelveen een lezing met dia's te Koudekerke over het onderwerp van zijn doctoraalscriptie in de historische ge ografie: "Dorpsvormen op Walcheren; een hoofdstuk uit de bewoningsgeschiede- nis van zuidwest-Nederland". Aanwezig ruim 70 personen. Op 24 mei volgt een inleiding over gouden en zilveren sieraden van de Walcher- se klederdrachten. De Westkappelse goudsmeden vader en zoon Minderhoud de monstreren daarbij in natura hoe diverse sieraden gemaakt worden, terwijl voor zitter van Leeuwen een fraaie collectie op het scherm vertoont. Op 21 juni houden we een excursie naar de kultuurmaatschappij" Loverendale m. n. naar de boerderij annex bakkerij hof Ter Linde te Serooskerke. Direkteur Guëpin leidt de ruim 60 deelnemers op deze stralende zomeravond rond en brengt hen de beginselen van de biologisch-dynamische methode bij. Op 23 augustus brengt een dertigtal leden een bezoek aan de tentoonstelling "Abdij van Middelburg", waarbij we worden toegelicht door de samensteller, chartermeester van Heel. 19 Oktober dia-avond in Ritthem. Voorzitter van Leeuwen heeft voor deze ge legenheid ruim 100 dia's gemaakt van Ritthem, Rammekens en omgeving. Op komst ruim 80 personen. In verband met deze grote belangstelling wordt de ver toning herhaald op 26 oktober, waarbij ook nog 40 belangstellenden aanwezig zijn (beide keren overigens weinig kringleden). 2 November lezing van de heer Ton Koot, oud-sekretaris van de bond Heem schut, over het onderwerp: "Voldoet restaureren van oude panden aan moderne eisen?". Aanwezig ruim 40 leden. 4

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 6