in 1783, het klavier draagt de naam van Joachim Reichner. Voet en lezenaar van de preekstoel 2e. helft 17e eeuw, evenals de mooie leze naar met het stadswapen van het doophek. 11 (uit Kunstreisboek voor Nederland) VERSLAG ALGEMENE VERGADERING gehouden op 1 maart 1974 te Middelburg. 1De voorzitter opent de vergadering en heet de 19 aanwezige leden welkom. De geringe opkomst zal voor het grootste deel te wijten zijn aan Tt slechte weer. 2. De notulen van de vorige algemene vergadering (1 feb. 1973) worden zonder veranderingen vastgesteld. 3. Het jaarverslag van de sekretaris volgt hierna. 4. Uit het jaarverslag van de penningmeester blijkt het batig saldo over 1973 f 965, 25 te zijn. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren C.den Ot ter F. v. d. Driest en J.B. Dekker, heeft de kas alsmede alle boekingen in orde bevonden. De commissie voor 1974 zal bestaan uit de heren C.den Otter en J.B. Dekker. Zes leden hebben, ondanks herhaalde verzoeken van de penning meester, hun contributie over 1973 nog niet voldaan. Besloten wordt hen een brief te sturen met de mededeling dat ze op de volgende algemene vergade ring worden geroyeerd wegens wanbetaling als ze niet aan hun plichten vol doen. De contributie voor 1974 blijft gehandhaafd op f 10.00; dit vrij lage bedrag blijft mogelijk vanwege de bijdrage van een gulden p.p. per excursie. 5. De aftredende bestuursleden mevr. van Nieuwenhuijzen en de heer Jilleba wor den herkozen. I. p. v. de tussentijds afgetreden mevrKannegieter wordt de heer F. van den Driest te Serooskerke gekozen, en de plaats van de heer Ol- denkamp wordt ingenomen door de heer W.Sinke te Oost-Souburg. 6. Mede gezien het gunstig financiëel resultaat over 1973 is het verantwoord De Wete voortaan in offsetdruk uit te geven. Tot nu toe deden we dit werk al tijd zelf. Besloten wordt in te gaan op de offerte van drukkerij Driedijk te Hein- kenszand. Enkele leden bieden aan De Wete in hun omgeving gratis rond te brengen. In plaatsen waar we veel leden hebben, is dat financiëel aantrekkelijk; we zullen ook daar enkele bezorgende leden zien te vinden. Over de inhoud van De Wete geen op-of aanmerkingen. 7. Uitvoerig wordt gediscussiëerd over de Prijsvraag. Men staat om uiteenlo pende redenen wat huiverig tegenover het voorstel. Sommigen willen de f 1000, 00 splitsen in kleinere prijzen voor meerdere categorieën. De voorzit ter voelt hier niets voor en trekt het voorstel in. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 5