Het werkje behoort daarmee, met dat van Valkenisse, tot de betere in deze serie. (Uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel. f 15.95) Vlak voordat de kopie voor deze Wete gereed was, ontvingen we de "Nieuwe Walcherse Arkadia" van Mr. Caspar van Heel. Een "ontspannen" boekje waarbij het in hoofdzaak gaat om de 86 reprodukties van tekeningen van stads-, dorps - en landschapsgezichten van Walcheren uit de periode 1505-1913. Elke foto is voorzien van een, erg korte, beschrijving. Het grootste der onuitgegeven teke ningen van deze keurig verzorgde uitgave komt uit de verzameling van het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zou het niet mogelijk zijn dat het Zeeuws Genootschap op deze manier haar unieke verzameling Zelandia Illustra- ta onder het publiek brengt (Uitg. Repro-Holland, Alphen a/d Rijn. f 17. 50) Voor beide onze hartelijke dank. Nu we het hierboven toch over Mr. Caspar van Heel hebben, willen we hem bij het scheiden der markt bedanken voor de vele rondleidingen die hij op vlotte wij ze voor ons verzorgde en voor het werk dat hij als lid van de werkgroep Veldna men voor ons verrichtte. Het is niet gebruikelijk dat we verhuizingen in de Wete signaleren, maar deze keer leek dat ons wel gerechtvaardigd. We wensen je veel sterkte en plezier in je nieuwe funktie van provinciaal inspekteur voor de archie ven in Overijssel. "WAT IS DE JUISTE NAAM "In de officiële stukken die uitgaan van het gemeentebestuur van Middelburg schrijft men steeds "Torenvliet" als het er om gaat de buitenplaats en het daarbij behorende stadspark aan de Koudekerkseweg aan te duiden. M. i. ten onrechte De buitenplaats noemt zich immers zelf, blijkens het opschrift op de gootlijst aan de achtergevel "'t Hof Toornvliet 1754". De bezitting bestond reeds voor het herenhuis er op verrees en had reeds de naam Toornvliet. Bekend is, dat op 16 februari 690 een hofstede werd ver kocht aan de predikant van Koudekerke, Petrus Potter genaamd. Aanvankelijk droeg deze hofstede geen naam, doch in 1725, als de weduwe van de koper, in middels hertrouwd, sterft, blijkt dat uit de boedel wordt verkocht "de schone, playsante en welgelegen hofstede genaamd "Thoornvliedt", met zijn heerenhuis, dreven, plantagie, visrijke vijvers, landmanswoning, schuur, stalling, bakkeet, wagenhuijs en verdere opstallen, mitsgaders een speelhof, boomgaard en hove- nering. Koper werd (in 1725) Dr.Galenius Tresel, overleden in 1747. Hij was burgemeester van Middelburg in de jaren 1734, 1737, 1740, 1743 en 1746. Zijn zoon, Mr. Galenius Tresel Bevers, erfde het goed en was schepen, Raad en Thesaurir van Middelburg in de jaren 1748-1761. Hij overleed in 1770. Hij heeft M,t Hof Toornvliet" in 1754 doen bouwen in de latere staat, waarna het door herhaalde verbouwingen het uiterlijk verkreeg van heden. De dochter, Suzanna Maria Tresel Bevers, huwde met MrJoh. Pieter van den Brande. Uit dit huwelijk werden drie dochters geboren, die het groot vermogen van hun vader erfden. De dochter Johanna Maria van den Brande huwde op 9 mei 1733 in tweede echt met Jacob Hendrik Schorer, die in eerste echt (24 januari 1766) gehuwd was 21

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 27