aanleg. Tijdens een kleurendia-vertoning van Vlissingen, waarbij ook de grote deur van het zogenaamde "De Ruyter-huis" werd getoond, vertelde ik dat dit De Ruyter's huis zou zijn geweest en ook welke ravage er nu in heerst. Eén der aanwezigen, een loods, merkte na afloop op: "wij in Terneuzen hebben overal gezocht naar het huis van de beroemde zeekapitein den Decker (van De vliegende Hollander) om er een museum van te maken of tenminste een gedenkplaat in te plaatsen, doch dit huis is niet meer te vinden. En in Vlissingen laat men het huis van De Ruyter onverzorgd staan". Dit werd de aanleiding het verhaal eens te onderzoeken. Het was me bekend, dat Mr. Meerkamp van Embden, rijksarchivaris in Zeeland, eens een onder zoek had ingesteld. Dit bleek te zijn geschied in 1924/25, nadat hij bezoek had ontvangen van de eigenaar van het huis Nieuwstraat 29. Deze wilde graag we ten of zijn eigendom inderdaad het huis van De Ruyter was geweest. Hij wendde zich dus tot één der meest bevoegden. De Heer Meerkamp van Embden ging aan het werk. Hij verhaalt in zijn verslag, opgenomen in "Bijdragen voor Va derlands che Geschiedenis en oudheidkunde", 'sGravenhage - Martinus Nijhoff - over de geraadpleegde leggers van de gebouwde en ongebouwde eigendommen in de stad Vlissingen, 1610 - 1808. Inderdaad komt daarbij de naam Michiel de Ruyter voor in de Nieuwstraat. Was dit nu het pand Nieuwstraat 29 De heer Meerkamp ging het huis bezoeken. Naar zijn mening dateerde het stel lig uit de aanvang van de 17e eeuw. De twijfel bleef echter overheersen bij hem. Wel deelde hij in 1925 aan ProfP. J. Blok bij diens bezoek aan Middelburg mede, welke vermoedens er bestonden ten aanzien van een huis van De Ruyter in Vlis singen. Prof. P. J. Blok heeft echter daarna in zijn beroemde boek over het leven van De Ruyter dit pand in de Nieuwstraat definitief als het huis van De Ruyter te Vlissingen aangewezen. Dit geschiedde in het jaar 1928. Mr. Meerkamp van Embden is na het verschijnen van het boek van prof. Blok verder gaan zoeken. Hij komt dan tot een conclusie, aan de hand van geregis treerde transacties met koop en verkoop van huizen in de Nieuwstraat. Nu blijkt dat niet nr. 29, maar Nieuwstraat 1 3 het huis van De Ruyter moet zijn geweest. Ook dit huis staat er nog. Het is veel minder aanzienlijk dan nr. 29, en vermoedelijk ook ingrijpend verbouwd, zodat er van de oorspronkelijke toe stand weinig meer te zien is. Maar het vroegere woonhuis van Michiel de Ruy ter staat dus nog wel in de Nieuwstraat te Vlissingen Het leek ons goed om het speurwerk t. a. v. dit huis door de rijksarchivaris in Zeeland, MrA. Meerkamp van Embden, onder de aandacht te brengen. Temeer, omdat de vermelding van Prof. P. J. Blok op blz. 426 in noot 41 van diens boek niet juist blijkt te zijn. v. L. ONTVANGEN Van ons bestuurslid F. van den Driest te Serooskerke ontvingen we zijn, in sa menwerking met H. Hendrikse te Koudekerke geschreven boekje "Veere in oude ansichten". Het boekje bevat 39 reprodukties van ansichtkaarten, voornamelijk uit het eerste kwart van deze eeuw. Wat het boekje zo interessant maakt, is - naast de goede keuze van de foto's - de uitvoerige gedetailleerde toelichting. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 26