DE Wfc, 1 gedaan «tan de leden var, de HEEMKUNDIGE KSMNQ WALCHEREN nr. t juni - «kszmws■'^^■^^rrr^j-rwivtrvrvr.wr^KTi r,t n .rr<i'nu;ii De naam DB WBTEh üit Woordenboek der Zeeuws® Dialecten., bla.1153, 1.de wete (weet) l.het weten, de kenniszie aldaar. 2.de wetn weet. bericht, officiële kennisgeving, in 't bijz. mondelinge kennisgeving; aie aldaar. 5«in algemener zins kennisgeving, oproepwaarschuwing, ook schriftelijk; minder gebruikelijk dan 1: aie aldaar. TWEE EXCURSIES000 Omdat deae aoser een tweetal exposities zijn ingericht ziet het voorl.bestuur sioh genoodzaakt twee excursies te organiseren voor de leden, omdat een geleide bezichtiging meer instructief is. IN» eerste vindt plaats op donderdagavond Zk juni 1971.x aanvang 20 ttu$7voor een bezoek aan het nieuwe RIJKSARCHIEF, Sint Pietêrstr. ,50, MIDDELBURG, olv.Jhr!»Mr.Dr.Ö.F.Sandberg en Mr. C. J. van Heel$! waarbij uiteraard tevens de tentoonstelling "Van centrale kern'tot kerncentrale" wordt bezocht, aangezien daas is opgesteld in d® tentoonstellingszaal van het Rijksarchief t/m 28 augustus. 000 33e tweede wordt gehouden op donderdagavond 19 aug.1971 te 20 u«, Bezoek aan de NEHALENNIA-f^ntoohsteïKng*' In"Se'Tieeshal "van het Stadhuis van MIDDELBURG. Toelichting van de heer M.P. de Bruin, archivaris. Deelneming voor de leden, desgewenst met huisgenoten, terwijl ook introductie is toegestaan. o Q| 0 Verder wordt d@ bijzondere aandacht van de leden gevestigd op hat CONGRES van 'het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen op 17 ®n 18 juni 1971, gewijd aan dé godin NEHALENNIA en de rsessn» te Kehalennlavondsten in Zeeland. Zeven deskundige inleiders sul len over dit onderwerp speciale inleidingen houden. Het inschrijf- geld bedraagt f 10.- p.p., voor studenten f 5»- P~P~» Aanmelden tel.01180 - 8055. 000

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1971 | | pagina 1