stedelijk waterbeheer: "Sorry, maar hiervoor moet u echt bij de gemeente zijn." Of: "Dat is een watergang van het waterschap, daar hoeven wij niets aan te doen." Misschien herkent u het wel en heeft u zelf ooit zo'n telefoontje gepleegd. "Alleen kunnen we het niet, we hebben elkaar nodig." door Ella Louws-Marteijn Enkele jaren geleden verwezen het waterschap en de gemeenten naar elkaar. Er waren geen goede afspra ken over de verantwoordelijkheden in het stedelijk gebied en daardoor ontstond er achterstallig onderhoud. In het buitengebied is het water schap over het algemeen bekender dan in stedelijk gebied. Tot voor kort kwam u het waterschap dan ook nauwelijks in het stedelijk gebied tegen. Zodra het bord van de bebouwde kom in zicht kwam, trapte het waterschap bij wijze van spreken op de rem. Dit gold anders om ook voor de gemeente. Door al dit getouwtrek ontstond er achter stallig onderhoud. Dit gebeurde niet alleen in Zeeland, maar heel Nederland liep hier tegenaan. Samen sterk Waterschappen en gemeenten werden door het Rijk opgeroepen om samen inhoud te geven aan hun taken in stedelijk gebied. Dus concrete afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor welk onder houd, wie het moet uitvoeren en wie het gaat betalen. Ons water schap is met iedere gemeente om de tafel gaan zitten en heeft per kern afspraken gemaakt over het op orde brengen van het onderhoud. Hierbij is vooral gekeken naar de laagst maatschappelijke kosten. Natuurlijk is het belangrijk de achterstand weg te werken, maar het is nog belangrij ker dat die niet opnieuw ontstaat. Daarom is in 2003 het project Beheer en Onderhoud in Bebouwd gebied (BOB) geboren. Jacco van Iwaarden, projectcoƶrdinator, weet hier alles van. "In BOB draait het eigenlijk om twee punten. Als eerste zijn er afspraken gemaakt over het toe komstig onderhoud en als tweede over het uitvoeren van een inhaal slag. Er zijn vooral ook afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor wat. Dat is natuurlijk een hele lijst van werkzaamheden. Bijvoorbeeld maaien, baggeren, oeverbescherming, opruimen van drijf- en zwerfvuil, bestrijding van botulisme, onderhoud van duikers en stuwen et cetera. Al snel was hel der wie daarvoor verantwoordelijk was. Maar wie het daadwerkelijk moet uitvoeren was moeilijker." Deze afspraken zijn inmiddels met alle tien gemeenten vastgelegd in een overeenkomst. Stedelijke waterplannen Met alleen onderhoud zijn we er niet. Er zijn ook andere maatregelen nodig om de watersystemen in bebouwd gebied op orde te brengen. Deze worden beschreven in zogenoemde stedelijke water plannen. Kees Steur is hier nauw bij betrokken. "Bijna alle gemeenten

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2010 | | pagina 12