- 12 - op haren staat is geresolveert en goedgevonden, de supplianten haar verzoek te accorderen en dheer luitenant Bailliu verzogt de herbdgiers en canti- niers aante zeggen geene dranken aan den voors. Pieter Stoffels de oude te verkopen op eene boete (contrarie dezer doende) te verbeuren ijder reijze eene somma van een pond vlaams." Het bestrijden van landlopers en bedelaars bleef een voortdurende zorg opeisen en steeds komen wij no tulen tegen zoals hieronder vermeid, waaruit blijkt, dat de taak der dienaren der justitie voor een,groot deel gericht was op het bestrijden van dit euvel» Vergadering van Burgemeester en Schepenen van Maan dag den 21 Julij 1777- "Den burgemeester communiceert dese vergaderinge dat in precentie van dheer Lt.Bailliu dat $ijn Ed- hoorden dat en vreemde bedelaers door het land lie pen en geen raporten bequame van des heeren dienaers soo van Neusen als van den Hoek en versogt aan de magistraat als.Lt. Bamlliu dat daar ordere mogte op worden gesteld soo oip. sijn Ed. raport te komen doen als der iets voorviei als dat den sheeren dienaer alhier des avonds aan zijn huijs moeste komen seggen tegen zijn Ed. waar hij sanderendaags ging werken omme als der wat voorviel konde weten waar hij konde ge haald worden. Waarop gedelibereept en goedgevonden is de sheeren dienaers boven te laten komen en haar aan te. seggen dat zij na de :bedel.aers moesten zien en vangen, deselve dadelijk uijt het land te brengen, en soo der wat voorviel den burgemeester kennisse moes ten doen, en dese sheeren dienaer savons den burge meester moesten gaan seggen waar hij ging werken san derendaags, om in tijt van nood konde bekomen worden. Hetwelk door de heer Lt. Bailliu mede wierde geor- denneert op nadere dispositie." Hoewel de dienaeren der justitie buiten hun functie een andere dagtaak hadden, droegen ze wel uniform, hetgeen moge blijken uit de magistraat snot uien van - 13 - 20 juli 1789, waarvan een uittreksel hierna volgts "Ter vergadering gecompareerd de beijde dienaers van de justitie van dese stad en het dorp Den Hoek Andries Pouwe en tylartinus Wilhelm, versoekende om een.nieuwe iivereij ai soo hun live re ij door den ouderdon als reeds over de drie jaren gedragen zoo verre versleten.was dat zij niet wel naar be ho oren in hunne functie langer employ daarvan konden ma'aken. Waarop gedelibereerd zijnde is hun versoek geconsenteerd en ten dien eijnde van onderscheijde kleermakers staal te laaten af haaien met de naaste prijs waarvoor zij dat zouden leveren, waarvan het voldoenste is boven gebragt door «Jacobus van Es aan wien vervolgens de makinge van die iivereij is gegund." Ook het toezicht op de jaarmarkt bracht in die,tijd werk mee voor de politieambtenaar, iets wat wij ie zen in de magistraatsnotulen van 7 september 1789? "Is nog geresolveerd de navolgende advertentie per missive te zenden aan de heer Willem Abrahamsen, druk ker van de Middelburgse Courant binnen Middelburg in Zeeland met versoek om die in de bij hem eerst af te drukken courant na den ontvangst van dien te willen plaatsen en agt dagen daarna nog eens dus tot twee maal welke advertentie luijd als volgt. Burgemeester en Schepenen der Steeden en ambagten van Aocef en Neusen te Neusen adverteeren hiermede aan het publyq dat zij op hunne aanstaande jaarmarkt binnen Neusen welke.met den 21 deser maand September 1?89 zal beginnen, niet en sullen permiteren nog toelaten te staan eenige loterij kramers speeltafels draaibor den nog eenige Rif el-aars nog. ook niet en, zullen wor den gedult eenige' schoyers bedelaars of iandloopers neen maar alle de selve bij hunne'aankomste door de dienaars van de justitie sullen over water en stadt en land doen uijtbrengen waar van een ijder van dat soort hun hier mede worden voor gewaarschuwd." (Wordt vervolgd) TERNEUZEN P.J, BAERT

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 8