- 10 - iss God, Nederland en Oran.ie I Ook in de godsdienstige geschiedenis liet het karak ter zich gelden; maar daarover straks. De arbeidzaam heid is wel zeer sterk getoond in (trouwens,omgekeerd ook bevorderd door) de strijd tegen het water. Als U een kaart van voor 600 jaar vege lijkt" met de 'tegenwoor dige, dan blijkt, hoeveel land er is aangewonnen,' in gestage arbeid. Ook de dijken, die ver naar binnen in de Zeeuwse eilanden liggen, getuigen dits het waren eenmaal dijken-^-aan-zee Desondanks is.er bij Zpeuwsch-Vlaanderen, de Bevplanden en Schouwen heel wat land verleren ge gaans het land van Saaftingen, van Reimerswaal, van West ens cho uwen; waar vertier was in de straten, golft nu het water. Onachtzaamheid, maar ook gebrekkige waterstaatkundige kennis werkten hier. Men kende de stromingen in het water niet goed, vooral niet de diepere, die de--dijken ondermijnden, waardoor oever af schuiving en dijkvai ont stonden. Thans gaat men èn wetenschappelijk én technisch met de tijd mee; de stormvloeden van 1906 en 19li en bovenal die van 1953 kwamen hoger dan vroegere; sedert verre zen op verschillende dijken de thpns welbekende beton nen muurtjes-, en na de ramp van 1953 de verzwaring van verschillende dijken en de dichting der zeegaten, het z.g. Deltaplan J Het Zeeuwse devies is steeds méér waar gebieken s Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. (Wordt vervolgd) KOUDEKERKE H. HENDRIK,SE - 11 - DE POLITIE DER GEMEENTE TERNEUZEN (Vervolg van 3e jrg blz.63) Wanneer wij vergelijkingen gaan maken met opze tijd, dan mogen,wij het volgende zeker niet overslaan, want daaruit blijkt, dat onze zogenaamde "zwarte, lijst" niet geheel nieuw is. Vergadering van Burgemeester en Schepenen van 18 Ja nuari 1773. "Is een .request ingekomen van den BurgemeesterM. Scheele en Antonij Stoffels de jonge luijdende als volgts Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Migchqel Scheele Burgemeester alhier oudste broeder van Eliza- bet Scheele, huijsvrouwe van Pieter Stoffels de oude en Antony en Pieter Stoffels de jonge dat zij suppli anten tot hun hartgrondige droefheijd, ondervinden moeten dat hun broeder en vader Pieter Stoffels de oude voornoemt sig sodanig is vernegligerende in den sterken drank dat waarschijnlijk deselfs huijshouden in dien splkx niet word voorgekomen tot last van den ar men sal moeten.komen en also alle minnelijke vermanin gen en voorstellingen tot nu toe onnut en niet be- quaam zijn om den sqlven tot beter gedagten te brengen .Soo keerepi sij supplianten zig bij dezen tot Uw agtbare reverentelijk verzoekende dat Uw agtbare geliefden te verbieden aan alle herbergiers en cantyne houders bin nen deze stede en ambagte te verbieden .aan gemelden Pieter Stoffels de oude, of aan iemand van. zijn huijs- gezin,' eenigé sterke drank te verkoop en op een pena- liteijt van.te verbeuren bij de Contrarie doende de eer ste reijze op eene boete van tien guldens, de tweede reijs van twintig guldens en de derde reijscvan arbi trary correqtie, en dat Uw agtbare-daarvan aan de sup pliante'n gelieven te verleenen gunstig appointement in margine dezes of zoals Uw agtbare zuilen goed vinden. Burgemeester en Schepenen, gelet hebbende op de nevenstaande requeste en daarop gehoord de huijsvrouwe van Pieter Stoffels de oude die^zij zeijde verblijd was dat de naaste in den bloede reflectie waren nemende

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 7