- 8 - als een strategisch belangrijk gebied. Ik denk aan het zo pas genoemde jaar 1572; aan de Leicesterse tijd, toen de Engelsen juist Vlissingen en Rammekens (met Brie11e) kozen als plaatsen, die door hen .be zet moesten worden; aan 1809, toen de Engelsen bij Yrouwepolder landden, om een aanval vanuit de Schelde (Antwerpen) te voorkomen; aan de eerste wereldoorlog, toen meer dan eens met reden is gevreesd voor een'En gelse inval en onze kust vol militairen lag. En voor al aan de 2e wereldoorlog, toen Walcheren grote of fers moest brengen ter wille van de vrijheid. Mijn vierde opmerking over de woonplaats is, dat Zee land lag tussen Vlaanderen en Holland, de twee gewes ten, die cultureel de eerste zijn geweest in onze his torie. Dit maakte, in samenwerking met het volkskarak ter, dat Zeeland nooit een leidende positie kreeg. Tot het midden der 13e eeuw was.het staatkundig af hankelijk van Vlaanderen, daarna van'Holland. Eigenlijk is het nooit een echt zelfstandig graafschap geweest, al had het de titel» Het was een dépendance van een der buren. - ■-/ ])e culturele afhankelijkheid van Vlaanderen duurde langer dan de staatkundigeIk denk nan de rechts toestanden in de Middeleeuwen; ook'aan de handelsbe trekkingen langs het Zwin-naar Brugge en langs de Schelde naar Antwerpen; ook aan de Vlaamse kunst, waarvan o.a. de Middelburgse en Veerse stadhuizen prachtige specimina zijn; tenslotteook aan de gods dienstige invloeden doch daarover straks. Na de scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland, tegen 1600, werd de beschavingsinvloed van Holland belangrijker. De mooie 18e eeuwse gevels in Middel burg, waarvan vele in 1940 verloren gingen, waren niet Vlaams maar Hollands. Thans voelen we ons en weten we ons Nederlanders, geen Vlamingen. Ook Zeeuwsch-Vlaanderen, pas tijdens Mauritsen Frederik Hendrik bij Noord-Nederland ge voegd, lang door de regering stiefmoederlijk bedeeld en als het ware door haar naar de Belgische kant ge duwd, óók Zeeuwsch-Vlaanderen "van d'Ee tot Honte- - 9 - nisse, van Hulst tot aan Cadzand" zingt, dat het is "deel van Nederland". Als tweede factor waardoor de Zeeuwse geschiedenis wordt beheerst noemde Ik, na de woonplaats, de per soonlijkheid der bewoners. - Zover ik weet, bestaat er geen psychologische studie over de Zeeuwen, 't Zal ook moeilijk zijn, lijkt het me^ het Zeeuwse karakter te beschrijven. Er is toch nog al enig verschii tussen, wat ik maar-noemen zal, de Noord- de Midden- en de Zuidgroep. En in de Middengroep heb je nog weer Tholenaars, Bevelanders en Walchernaars. En onder de Walchernaars zijn er nog weer Domburgers, Westkappelaars, Koudekerkers, Arnemuidenaars en ande ren, om maar bij de plattelandsbevolking te blijven, allemaal verschillend van geaardheid en levensopvat ting. To-ch schijnt er een standaard-Zeeuw te 'bestaan. Ik' wil hier aanhalen de woorden van een, die onze provinci alen kon kennen, nl. van wijlen Polman Kruseman. "Het vroegere isolement was voor de Provihcie geenszins een bron van kracht, maar van zwakte, stilstand en achteruitgang geweest. De Zeeuwen hadden van oudsher, behalve in de koop- en kaapvaart, niet sterk door ini tiatief uitgeblonken, maar veeleer een neiging getoond om in het bestaande als iets onvermijdelijks te berusten Door de aanleg van de spoorweg 'kwam er verandering. I'Het aangeboren conservatisme en de gemakzucht van den landbouwer kregen een heilzamen schok." Op een andere plaats noemt hij arbeidzaamheid, spaarzaamheid, sober heid, godsdienstige zin als karaktertrekken, die de Zeeuwse bevolking "in ruime mate" bezit. Ik meen een of meer dezer trekken te bespeuren in het ijverig,volhardend deelnemen aan de 80-jarige oor log; in de-,bekende Zeeuwse Oranjeliefde, duidelijk ge bleken in 1668, 1786, vooral in 1672 en 17471 toen van Veere uit de beweging begon, waardoor Oranje weer in eer werd hersteld, na de stadhouderloze tijdperken, daar werkten een goed "conservatisme" en ook "gods dienstzin" in. Want de Zeeuwen hebben in grote meer derheid altijd geweten, dat de echt Vaderlandse leus

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 6