- 7 - - 6 - per tot aan zijn overlijden, in 1840. Ten "behoeve van zijp. weduwe werd het veer "bediend door de zoon, Cor nelis Baas. Toen de weduwe van Pieter Baas in.1855 overleed, werd het veer door haar zoon, Cornelis, voor eigen rekeninggepacht en "bediend tot de ophef fing daarvan in 18?i, toen de passage over de Sloe- dam voor het publiek werd opengesteld. Cornelis Baas was dus de laatste veerschipper van het Sloeveer. Hij overleed op Nieuw!and de 16de mei 1888. Het houten gebouwtje, dat eigendom was van de pro vincie, werd als wachthuis geplaatst aan de ponten- dam te Kortgene in 18?2. Bronnen "Geschiedenis en plaatsbeschrijving van de gemeente Hieuw- en St. Joosland"-door A. Walraven en P.P. Polderdijk. "Tussen Af sluit dammen en Deitadijken I" door M.P. de Bruin en M.H. Wilderom. TERNE UZEN W.H.A. BE VELD ZEELAND IN DE GESCHIEDENIS (Vervolg van 3e jrg.blz. 66) Wijn, hout, koren, zout, laken, vis e.d. waren de handelsartikelen, die werden verscheept. Doch toen de dichtslibbing van havens en zeegaten niet peer was te keren, en de Schelde voor de-,.Zuidnederlandse handel gesloten werd (1585), toen Vlaanderen achter uitging en Holland vóóruit, toen.Rotterdam opbloeide naast Amsterdam, toen werd Middelburg een landstadje Amemuiden een vissersdorp en Veere verstilde tot be wegingloosheid aan de voet van zijn grote Dom, waar binnen het ook angstwekkend stil werd Doch waar Mercurius met zijn hoorn des overvloeds week, hebben Kleio en Apollo hun edeler gaven in ruime mate ter vergoeding geschonken. De tere schoon heid der Veerse atmosfeer en de schilderachtigheid van het schoon onzer steden. De ligging aan zee gaf niet alleen zeevaartmaar °°k zeevaardersDe vloot .onzer republiek was voor een belangrijk deel bevolkt met Zeeuwen en ik behoef U slechts de namen van de Evertsens en van De Ruyter te noemen, om te doen zien, welke mannen Zeeland voor het Vaderland heeft gegeven, gegeven tot in de dood. Ik mag hier wel even uit mijn schema stappen en naast deze mannen in oorlog enkele mannen in vrede noemen, waarop wij trots mogen zijn? Jansen en Lipperhey, de uitvinders der verrekijkers? Van de Spiegel,de grote staatsman uit het laatst, van Bynkershoek, de beken de jurist uit het begin der 18e eeuw; andere namen volgen straks nog. Een derde gevolg van de ligging aan zee is de ge beurtenis van 1572, waarop wij Zeeuwen ons nog altijd beroemen; de overgang van Vlissingen en Veere naar de Prins. Den Briel was met geweld genomen en de be woners waren grotendeels gevlucht voor de Watergeu zen. Vlissingen was de eerste stad in ons vaderland, die eigener beweging de Spaanse boeien verbrak. Hier begon de opstand van het Nederlandse volk; .hier werd do tachtigjarige oorlog oen volksoorlog. Nu kon hij slagen. Dat onze twee Walcherse steden zo handelden, kwam door, haar afschuw van de vijand, van wie Walche ren zoveel geleden had, maar óók door de iigging aan zee, waardoor gemakkelijk hulp kon worden verschaft., Ook hier bleek, dat Spanje niet heeft begrepen,' zoals Fruin zegt, dat Nederland ter zee alleen had over wonnen kunnen worden. Thans,kom ik tot het punt? ligging bij de rivier monden, waarop ik óók reeds, gewezen heb bij de zee vaart. Daardoor had ons gewest al betekenis in de Romeinse tijd, toen Aardenburg een zeeplaats was; toen vanuit de portus romanus, de reede van het te genwoordige Domburg, de vaart van de binnenwateren de zee inging naar Brittannië. Het Zeeuwse museum bevat merkwaardige overblijf selen uit die periode. In latere tijden gold Zeeland, speciaal Walcheren,

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 5