Terugblik Samen hebben we deze jaargang mogelijk gemaakt; de schrijvers van de artikelen op hun wijze; de abonnees door hun belangstelling en door het doen toekomen van de pecuniae We menen, dat we in de afgelopen vier jaar een klein beetje eendracht hebben helpeu opbouwen. Dit moge blijken uit het geringe verloop van het lezertal, ondanks een tê scherp gestelde 'aan maning' die een 50 lezers in het dubbelnummer vonden. We willen hiervoor graag onze excuses aanbieden; de tweede ondergetekende droeg voor deze ongelukkige tekst de verantwoording. We- staan nog altijd op een abonnementental van 175. "Van enkele zijden kregen we nieuwe adressen van belangstellenden. Dezen zenden we een 'proef nummer' toe. Het beste kan men natuurlijk proeven na een jaar abonnee te zijn geweest, maar ons abonnementsgeld is dermate laag, dat de bruine een jaar gratis toezenden niet kan trekken. Ou.de jaargangen van 'Varia Zelandiac' hebber wij niet meer beschikbaar. Er zijn nog wel enige losse nummers verkrijgbaar zolang de voorraad strekt; jrg II no 1, 3 en 4 jrg III no 2, 3 en 4 jrg IV no 2, 3 en 4 Per nummer bedragen de kosten 0,50. Een jaargang van 4 nummers (c.q. minimaal 64 pag.) kost 2,00. Betalingen liefst op gironr. 66.?6.49 tnvCJChristi aansen Oude1ande Vooruitblik Hoewel we ons nog geen directe zorg maken over de hoe veelheid copie, zouden we het toch zeer op prijs stellen wanner de totnogtoe sluimerende talenten zich ook eens presenteerden met Zeeuwse varia, op het gebied van folklorejgeografiehistorie; flora en fauna (bv. de schelpen;; munten en penningen; verdwenen ambachten; architectuur; dagboeken en brieven; rijm in dialect; herinneringen aan de eerste fiets, de eerste auto, de eerste vliegdemonstraties in Zeeland; impressies over het dorps- of stadsleven van vroeger en nu; en zo voort Het mag (bij wijze van spreken) over alles gaan, mits het maar specifieke Zeeuwse kenmerken of omstandigheden geeft We maken ons sterk, dat menigeen vele zaken van nu of van vroeger heel gewoon vindt, die niet zo heel ge woon en vanzelfsprekend zijn en die in zich voldoende waarde bezitten, in ons periodiekje te worden opgeno men om zó een groter bekendheid te krijgen en^die 'als een mozaïek Zeeuwse aangelegenheden groter diepte ge ven, nuchterder maken of juist ^romantischer doen zijn. Wanneer bij voorbeeld iemand nü in een gedicht het hoeft in dit geval geen dialect te zijn vastlegt de werkzaamheden aan de Oosterscheldebrug, dan kan dat na een reeks van jaren een apart cachet verlenen aan het geschiedverhaal daarvan Wb willen nog vermelden, dat het 'Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen' sinds 'najaar' 1964 een ''Bulletin van de historisch-archeologischewerkgroep" (kortweg door de redactie daarvan "Bulletin" genoemd) uitgeeft, waarin op deze specialistische gebieden zoveel doen lijk wordt vastgelegd. Een abonnement is deze perio diek (4 x per jaar voor 2,50 op girnr 65.00.8? van Mr.C.Meyer te Middelburg) beslist overwaard. Redactie Christiaansen De Boo

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 38