64- - afb.8 No.8, ook kops houtj is noten, uit een stam gezaagd. De knoop is veel sierlijker en ondanks de scherper rand, nog puntgaaf. Hoewel 7 op de rand veel dikker is, is ze toch nog afgebrokkeld wat wijst op slechter hout. Toch is ook 8 lang ge bruikt s de ingedraaide ringen zijn bijna weggesleten. De houten knoop was voor daags, speciaal bij land werk. Ter versiering zette men er soms een punaise midden op. We zagen de houten knoop gebruiken tot in Wereldoorlog II. De kleine zilveren ("d'r is toch niks mi op te ziejn") werden eveneens in het werk gedragen. Afb. 7 en 8 zijn houten knopen; hun vorm past bij de vorige drie, al zijn ze vermoe delijk heel wat jonger. De voorkant van No.7 is wellicht gedraaid; de ach terkant is bijge sneden. Het kopse hout (noten?) is uit een tak gesne den: de plaats van het spint hebben we aangegeven. Voor' noten zijn de jaarringen te goed zichtbaar. Het oog is van ijzer (kram) De schalm is een strekke Bij 8 moeten we nog opmerken, dat het oog ontbreekt men heeft het gat doorgeboord en daardoor de strekk geknooot EWADEHDAMME ADE B00 - 65 - PLAATSNAMEN OP ZUID-BEVELAND (Vervolg van blz.50) De sneeuwbal rolt verder. Er is nog geen sprake van de lawine, die wé verwachtten.' Uit de hieronder volgende commentaren moge nogmaals blijken, dat men niet zomaar tot evidentie komt, welke indruk 'gezaghebbende' schrij vers als'aureool omgeeft.' Met Mevr. Dra E.J.A.Poldermans te Kwade ndamme hadden we een onderhoud, aangaande deze materie. Zij had geeii.tijd over* om een en ander voor ons op te schrijven, weshalve we een summier verslagje van haar bevindingen geven: Zij zoekt vooral oude middeleeuwse voornamen in de plaatsnamen, b.v. in Baarsdorp, Baarland, Kattendijke en Sturmzandt. Verder vindt ze'de uitleg van 'Alja-Waida' voor Eilewpudsdijk meèr dan,ver gezocht. Zij had daarbij nog een hele gothische explicatie, die we in de verte zelfs niet konden volgen; de bewijzen uit gothische boe ken werden erbij gehaald. Het moet minstens als een uit schieter van Dr. Gysseling beschouwd worden. In dit verband mogen we vooral .niet vergeten, dat vóór' de 11de eeuw geen westgermaanse geschriften bekend zijn.' In 'Ovezand' wilde ze vooral ook niet de vrouwennaam Ave voor Maria de 'betereEva, zien. En 'Rilland' kon, volgens de klankenleer,niets uit staande hebben met 'rietland'. Dhr.Jac.Beulens te Hoedekénskerke gaf ons de welkome aanvulling voor 's-Heer Roelofsdorp, dat het 'Schras- durpe 15 is op zijn ZuidbevelandsHij had er een tijd werk zaamheden verricht en is dus wel op de hoogte. Dhr.A.op 't Hof, ass. a.d. Landb.Hogesch.te Wageningen, geeft de volgende "voorzichtige" opmerkingen: Baarsdorp. De naam is waarschijnlijk ouder dan 'de Baar'. De familie De Baar is van Vlaamse origine (de Baere). 's-Heer Roelofsd-oroDe situering door Drs.Roof is- juist. Men vindt woonsporen op het iets verhoogde ter rein tegenover de hofstede van dhr.Noordhoek NieuwdoroWaarom werd niet vermeld, dat 'nieuw' ver band houdt met het 'oude' dorp 's-Heer Arendskerke?

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 34