- 48 - van De Breede Watering Bewesten Yerseke in gewijzigde vorm nog in onze dagen bestaat. Door het leggen van de Yerikendam had men het water Yerseke - Biezelinge onder contróle. III. Namen op -zand(e): OVEZAHD. Gs Overzandef Ovezant, Ovezandt, Ovesant, Ovezande, Hovezant. Ss Ouesand. Dials Overzande. Het zou een zandige opwas (oever) kunnen zijn geweest. J. Boonman te Ovezande dénkt aan de vrouwennaam Ave Die vrouwennaam werd inde ME' gebezigd, -als omzetting van Eva voor*'Maria. Wel een heel sterk argument is,, dat' de oudste..polder van Ovezand de .OLYrouwepolder is. KSIiMENSZANDGs HéynkenszandtHinckenéaiitHeinken- zandt, Heynkynssant, Henkesant, Heynekerisant. Ss Heinkènszandt. Dials Ênt-ge.ss-ant. We zien bij G,-éénmaal Heynkynssant, wat ons de indruk geeft, te maken'te hebben met het zandige gebied van de kinderén van' een hèer Hendrik. Misschien is het zo verwant aan 's-Heer Hendrikskinderen DE POELGEN of 't SANT onder Ostende,-alleen door G vermeld, als kapel. Ostende bij Hoedëkenskerke-verdween in de Scheldein 1530. STURMZANDT* Niet'bij: G.? niet bij S# Lag ten noorden van Wemeldinge. Moet al vóór 1500 verdronken zijn. De naam hield mogelijk verband met 'storm15 er bestaat echter, ook een zeeuwse familienaam Sturm. STUIJVESANI. Gs Stuvezaiid, Stuvesant,- Stuvezande; S: Stuvezandt. Lag ten zuiden van Baarland. Is herhaai delijk overstroomds 1489-90s ...per i'nundationem, aqua- rum receptus sunt diminuti 1530-31quia nullius valoris Toch is het "minst.ens nog bewoond gebleven tot 1558,. toen tot pastoor werd benoemd Pie ter Pauwels van Nisse. Die benoeming sluit echter bewoonbaarheid niet helemaal in. De oorsprong van de naam lijkt voor de hand liggend.* De Vries ziet 'er de persoonsnaam 'Stuf' in. In hoeverre de plaatsnaam te maken heeft met de fami lienaam Stuyvesant is niet bekend. De stichter van Nieuw Amsterdam kwam uit de provincie Groningen. - 49 - Vreemd is, dat Sgrooten het in 1592 nog tekende. Ons bezwaar daartegen krijgt deze gestalte; Kunnen we Sgrooten door dik en dun vertrouwen? Vooral bij het tekenen van Zeeland schijnt hij gebruik te hebben gemaakt van Jacob van Deventer, zonder voldoende eigen waarnemingen te verrichten. IV. Namen op ^-ïandfe)* BAARIAMD. G* Baerlant, Berlant, Barlant, Westber- lant, Beerlant. S: Barlande. Dials Bérlande. Baar open, kaal. Baerle - wijnvat, ton. Met de beer in het wapen kan het ook te maken hebben. N-IEULANDE. Gs Nova Terra, Terra Nova, Nyelant, Nyen- wel an t, Nuvelant, Nyeuwelant. Ss Nieulande. Lag even noord van Krabbendijkevandaar de huidige benaming- IJ0ud IC rabbe ndijk ehoewel Krabbendijke op dezelfde plaats 'van vóór 1530 herrezen is. De naam 'Nieuwlandeheeft natuurlijk te maken met een nieuwingepolderd gebied tegen een oud gebied aan. OUDELANDE. Gs Oudlant, Oudelant, Oudelande3 Oude- landt, Ouwelant. Ss Ouwelande. Dials Ouwe lande. - Naar het noorden 'ligt nóg nieuw lands Nissenaar het zuiden nog slechts een punt van Ellewoutsclijk als nieuw land? RILLAND. Gs Rijland, Rillant, Syllant, Reland, Rie- lant. Ss Rijllande. Dials Rilland. Het middeleeuwse Rilland ligt in de Westerscheldes .het verdronk in 1530. Het woord zou te maken hebben met 'rietland OOSTCRLAND (deel van Wolf aartsdijk)Niet bij-G. Ss Oisterlant. Kan weer met'oost,1 maar ook weer met0Otsefte maken hebben. V. -ee - namen. Ee waterloop* DUVENEE. Gs Duvenee, Duvene, Divenee. Ss Duvene. Lag beoosten Yerseke en bezuiden Reimerswaal. Ver dronk in 1530. Duifken is nog heden een vrouwenvoornaam in Vlaan deren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 26