- 42 - HET DOORWADEN DER SCHELDE IN 1809 Nadat de voorposten van het 3e regiment jagers langs de Scheldedijk voor Ossendrecht waren geplaatst, ont ving de generaal-majoor Gort Heijligers bericht, dat een visser fs nachts bij laag water de Scheide naar Zuid-Beveland doorwaad had. In zijn bezorgdheid voor het behoud van Zuid-Beveland kwam. het bovengemelde voorval met; de visser de gene raal voor de geest; het deed hem dan ook besluiten, alles te wagen om vooral de Franse troepen vopr te komen en hun te beletten, dat zij dit eiland als een ingenomen land zouden beschouwen en het dus tot Frans eigendom konden verklaren. Aangezien de Fransen, reeds in aantocht waren, nam de generaal de karabiniers-compagnie van kapitein Schuur man, welke hem geestdriftig Scheldewaarts volgde. Na geruime tijd door het water gemarcheerd te hebben, stuitte men eindelijk tegen 'het vaarwater, het Kreeke gat. Tevergeefs dwaalqle wen links en rechts langs deze diepte, zonder ee.n doorwaadbare plaats te kunnen vin den. Telkens verloor Imen grond en daar men niet bekend was met het tijdstip /tfan het opkomen van de vloed, werd de toestand vdp de troep elk ogenblik gevaarlijker. De dag liep intussen ten einde* Een ^zwafe donderbui, voorafgegaan- door hevige wind'.kwam opzetten. Man meen-- de reeds de' opkomst van 'de vloed te bespeuren, zó zelfs, dat het twijfelachtig werd, of men meest dadelijk terug keren, om niet doop de vloed-. overvallen te worden en te verdrinken. '"V -W Op dit gevaarlijke moment besloot de generaal nog een kaatste poging .te doen. Hij plaatste zijn troepen op één gelid, als een" linie tirailleurs uitgespreid,met het bevel, dat iedere man voor zichzelf een doorwaad bare plaats zou zoeken. In het begin scheen deze po ging ook vruchteloos te zijn, toen men plotseling de opbeurende kreet Hier.' Hier.' hoorde en men de luite nant De Wolf van We sterhof f door het midden van het vaarwater dat hem tot de hals kwam, de armen opwaarts houdend, langzaam de overkant zag naderen. - 43 - Allen richtten zich nu naar dit punt. Nauwelijks was men echter deze moeilijkheid te boven, of het dreigende onweer barstte los. De troep was inmiddels verzameld. Bliksemslagen doorkliefden de lucht en vreselijke donderslagen volgden ratelend op elkaar, terwijl een zware regen het zicht op Zuid-Bevelsnd geheel en .al benam. Reeds overal waren de slikken door de opkomende vloed met water overdekt, men moest dus naar de richting gissen, doch i.p.v. die naar het eiland in te slaan* marcheerde men langs het grote vaarwater links van de punt voor Bath. Gelukkig stuitte men op de beide kreken, dië vol slik en modder, alleen stroomopwaarts doorwaad kon den worden.Men naderde nu het land en bijtijds'kreeg men de- dijk in zicht. Dit was d.e redding van het de- tachen^ent, omdat de vloed steeds sterker doorzette en de- vermoeide manschappen ongetwijfeld meegevoerd zou hebben. Druipend nat en onherkenbaar door slik en modder, zette men voet aan land. Zonder zich echter op te houden* verzamelde de generaaal zijn manschappen en liet het fort zo gedekt en zo stil mogelijk na<fi?en, totdat men bij .de poort komende, Bath reeds verlaten vond. Gegevens ontleend aan "De Militaire Spectator",* 3© jaargang 1833» •TERNEUZEN- DE. VELD Nota; We zouden -graag de datum erbij .hebben, gezien.' Hot liep" goed af, ja,maar waarom de. meer dan onver antwoordelijke daad van Cort Heijligers niet benadrukt die zonder nadere informatie zee kiest in een onbe kende zeestroom; zelfs van eb e-ii' vloed had deze gro te heldhaftige geen korstje kaas /gegeten .1 Redactie

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 23