- 38 - kunnen helpen bij ons onderzoek# Interessant is ook het volledige signalement, dat ons een beetje een indruk kan geven van de betreffende persoon, Sen tweede voorbeeld (ook letterlijk, naar het ori gineel) toont u het Certificaat van een persoon, die door het getrokken nummer wél tot dienstverplicht werd. Boor het "kopen" van een renplapant heeft' hij zelf die. dienstplicht echter-niethoeven te ver vullen: "r "Cerificaat; vande Nationale Militie, "LEIN BOSSELAAR, geboren te'Vrouwenpolder, den 13 "November 1809, van beroejp landman, zoon van LEIN "IEINSE BOSSELAAR en HEINTJE PIE TERSE BOONE, is' .in geschreven vöór de Nationale Militie binnen de ge- "meente'Grijp skerke. in het "jaar 1828 en heeft bij de "loting getrokken lotnummer 6, hetwelk hem t.ot dienst "verpligtte, waaraan hij heeft- voldaan door het stel den van een plaatsvervanger. "Signalement: Lengte- 1 Ellen 6 Palmen 8 Duimen - "0 Strepen. Aangezigt: Lang, Voorhoofd: Hoog. Oogens "Blaauw. Neus: Ordinair. Mond; Klein. Kin: Spits, "Haar: Blond. Wenkbraauwens Idem. Merkbare teekenen kinderziekten. .:!Ondertekèiid door: De Gouverneur, van de Provincie' "Zeeland." Het onder Merkbare' teekenen vermelde "Kinderziekten" betekent dat'deze'persoon.'pokdalig was, doordat hij als kind aan de -pokken had geleden. Die ziekte kwam 'in de vorige eeuw overal nog regelmatig voor," ook; als. epidemie. - Als derde voorbeeld van zo'n Certificaat laat ik' hiema het afschrift ervan volgen van een jongeman, die persoonlijk aan zijn verplichtingen voldeed. "Certificaat van de Nationale Militie. kRISTIAAN VERHAGE, geboren te Weshkapelle, den 28 "November 1824, van beroep landman, zoon van ADRIAAN "VERHAGE en JOHANNA VAN ROOIJEN, is ingeschreven "voor de Nationale Militie binnen de gemeente West- "kapelle in het jaar 1843 en. is op trekkingsnonlmer - 39 - ingelijfd geworden kij het 1- Regiment Infanterie „den M®1, bot den 10— Maart 184? hebbende geiend, is behoorlijk uit den dienst ontslagen. Signalement;; lengte; 1 Ellen 6 Palmen 5 Duimen 4 Stre- _ï>en. Aangezigt: Pond. Voorhoofd; Ovaal. Oogen; Bruin. TCeus; Ordinair. Mond; Idem. Kin: Rond. Haar; Bruin. Wenkbraauwen: Idem. Merkbare teekenen: Geen. "Ze el and d°0rs De flouvemeur van de Provincie met mij, versteld.over'de'lange duur an de diensttijd: bijna 4 jaar Omhiernaar een nader nderzoek m te stellen opent zich, .een nieuwe weg. Sri nf?*®®11 Rljks^chief bevinden- zich de "Stamboe ken van Officieren, Onderofficieren en Minderen, der Landmacht vanaf 1795Bij de naam.:van "de betreffende militair vindt men dan allerlei-personalia*' zoals namen der ouders, geboortedatum en -plaats, signalement, "loopbaan'", enz. - 9 U kunt dit natuurlijk zelf gaan nazoeken. Maar als u- daartoe niet de gelegenheid hebt, is er ook nog een an dere panier om die gegevens te verkrijgen. U schrijft dan aan: De Algemene Rijksarchivaris, Bleijenburg 's-Gra- venhagebaarbij geeft u op, over.welk© voormalige mili tair u inlichtingen wilt hebben en u vermeldt daarbij zo veel gegevens als.u van die persoon weet, zoals: vader, moeder, geb.datum, woonplaats, ejd.Door vergelijk int kan men dan vaststellen, of men de; juiste persoon gevon den^ heeft. Als u dat bekend is, vermeldt u dan ook het waarbij de. militair heeft, gediend. Dat verge- makkëlijkt het onderzoek. - Van het A.R.A, kunt u dan een fotocopie krijgen van het gedeelte uit hegstamboek, dat over de De kosten van bei, onderzoek en de fotocopieën valled' nogal mee en komen uit op enkele guldens, bespaart echoer net reisgeld naar Den- Haag v.v. Hebt u onder uw voorouders' een militair, waarvan niet weet, waar die vandaan kwam en waarop uw onderzoek is gestrand. Dan kunt u op dé bovengemelde wijze waarschijn lijk aan de nodige gegevens komen om het onderzoek voort uq zeuren. Om u een indruk te geven van het resultaat van één en

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 21