- .34 - - 33 - maar op de voorgrond trad toch wel een groot onbe hagen over deze in Engeland gebouwde "Zeeland17. Dat onbehagen blijkt wel uit de verschillende op merkingen,. die gemaakt werden in de zittingen van Prov. St., zoals o» a# de heer Pierssens betoogde, dat hij zonder de minste vooringenomenheid de tocht begonnen was en dat weldra toch de vraag rees, of dit werkelijk het geschikte middel was om a_e dienst op de Westerschelde uit te oefenen, zodanig,.dat ên personen èn vee ên goederen geschikt en veilig gere geld konden worden vervoerd. dhr van Citters antwoordde:"Wees gerust, de boot is goed." ha het-onderzoek, dat G.S. lieten instellen, waarin o.a. gezagvoerder, stuurman en-machinist werden ge hoord, die verklaarden, dat er geen gevaar'" was, -dat het vaartuig.goed voldeed, dat het schip "lag als een meeuw".' Verscheidene personen beweenden echter het 'tegendeel, o.a. de heer Hombach: een schommeling zonder voorbeeld." Dr. van.Eeks zou ei? nauwelijks een geit mee. durven overzenden*" En tenslotte nog dra matischer Mr. de Jonge met het zwaard van Damo cles..." en s chip breuk dér Medusa.71 In de najaarsvergadering^ die-door de Commissaris des Konings, R.W. de Graaf van Lijnden, werd geopend, werd in den brede nog gediscussieerd over de ver zekering der-beide boten "Si?ad Vlissingen Ho 1" en "Zeeland"". G.S. hadden laatstgenoemde laten verze keren, maar wensten voor het vervoig de beide boten buiten verzekering te laten* ha enige discussie werd door de heer Verhagen voorgesteld, de "Zeeland77 gedurende de wintermaanden te blijven verzekeren, v/elk voorstel met 23 tegen 9 stemmen werd verworpen, terwijl dat van G.S. met 24 tegen 8 stemmen werd aan genomen. Tenslotte werd de "Zeeland" reeds in de loop van 18?1 uit de vaart genomen en verkocht aan Borst, Verdoom en Van. Haaf ten Có, aannemers te Ameide, voor 4.300, Wat de "Stad Vlissingen ho 1" betreft, deze liep in de voorpiiddag van de 21ste december 1866, door de mist misleid, op haar reis van Vlissingen naar Ter- neuzen 'aan de grond in de nabijheid van Borssele. Het schip stootte pp een zich in het vaarwater bevindend stenen beletsel en zonk daarop spoedig*' - Be beurtschipper Abraham Harte van'.Terrieuzen, die op het ogenblik van het ongeval met zijn'vaartuig in dex pabijheid van de plaats des onheils was, wendde dade lijk aile pogingen aan om de in nood verkerende pas sagiers en bemanning te 'bereiken"en te redden. Hij slaagde erin, hen aan boord te' nemen en behouden, aan wal te brengen# - - Met veel moeite is de veerboot'"-gelicht; de* totale kosten beliepen 10,440,213. - TERhEUZEh -W.H.A. DE «VELD Ggevens ontleend aan: Hartman,"De stoombootdiensten op de Oosterschelde en op de Westerschelde 1828 - "1928.." De nummers van i3 en 2? juni, '4, li en. 25 juli, en 14 november en 26 december' 1866 van het 73Algemeen hieuws- en Advertentieblad voor' 'Zeeuwsch-Vlaan deren77. "Zeeland van 1813 1913"» Mr.W.-Polman Kruseman, VOORVADEREN'IN WApÈNROK- Het kiinkt wat romantisch, maar ik bedoel er een heel gewoon verschijnsel mee, 'waar ieder die met een genealogisch, onderzoek bezig ds "op zeker ogenblik mee in aanraking kan komen, hiet iedereen zal Onder zijn voorvaderen beroepsmilitairen aantreffen. Maar wel zijn uw voorvaderen met de militaire dienstplicht in aanraking geweest. De archieven bewaren ook daar van gegevens. Deze kunnen ons misschien interessante bijzonderheden verschaffen. Soms zelfs een vastgelopen onderzoek weer op gang helpen. Als men maar weet, waar die gegevens te vinden zijn. De bedoeling van dit artikel is, U daarvan op de hoogte te stellen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 19