- 30 - Nu is het nog de vraag, of deze knopen het juiste tingehalte hehhen. Op het achttal uit onze verzame ling ontbreekt elk spoor van een binnegietersmerk. Er zou wel eens teveel lood in kunnen zitten Meerdere keren treft ons ook het slordige gieten: een te duidelijke gietnaad aan "de achterzijde; 4én keer is de ene helft van de knoop .wel tweemaal zo dik als de andere; bij het model van afb. 3 zijn. de* uitsparingen soms dichtgelopen. De knopen geven dan ook sterk de indruk, door'reizende "binne"-gieters aan huis te zijn gegoten. - Het oog is zwak en meesbal afgebroken. De eigenaar "herstelde" zijn knopen door er één of twee gaten in te boren en daardoorheen een lerën "strekke" (=veter) te halen. .- Dat'brengt ons op de oorspronkelijke schalm. We weten niet, hoe die was vermoedelijk niet van tin. Moge lijk was het een strekke, die als zodanig dienst deed. De moeilijkheid bij afb. 3 isweer de datering. Ze lijkt wel iets jonge'r dan No. 2, omdat ze drukker is en vanwege-de grotere centrale halve bol. De constructie is zeer zwak, gezien de ophanging van het middendeel aan de "kegeltjes", die dom ge noeg juist nog dunner gegoten zijn. Daar zijn de kno pen ook meestal gebroken. Hoewel de knoop drukker is en levendiger aandoet dan de vorige, lijkt het ontwerp lukraak gemaakt; de knoop is totaal assymmetrisch. KWADENDAMME A. DE B00 DE RADERBOOT "ZEELAND" Nadat van 1828 tot 1866 een door de Provincie ge subsidieerde stoomvaartdienst op de Westerschelde van Ylissingen naar Terneuzen voortdurend aan het publiek vele redenen tot klagen had gegeven, werd eindelijk in laatstgenoemd jaar tot eigen exploita tie van de dienst door de Provincie Zeeland over- - 31 - gegaan. Daartoe moesten worden aangeschaft de nódige vervoer middelen. Eén van^ deze vervoermiddelen was de raderboot de Zeeland1', in Londen gekocht en gebouwd door John Dudgeon, Cubitt Town, Poplar, Great' Britain. Aan 'de bouwer werd betaald 35-54-9,57Tbr werd daarbij- nog uitgegeven voor toezicht, rechten,verzekering eh- -ver— ..A, i o;580,25herstellingen en -onderhoud gedurende dus /&41 Sgg*&35 totale 'kös-tén van de boot Qp -maahdag23juni 1866 kwam de "Zeeland" uit-Enge- land te ylissingen a-an, ten einde een proefreis te maken op de - - Westerschei-de, om l'atèr-, geschikt .bevon den, d_e dienst tussen •Ylissingen,.. BreSke'ns en Tér- neuzen'te'volbrengen. - -5 k Na de?--proefvaart, dië-gehouden'werd'-op dinsdag' 3" juli 1866, bleek tob veler teleurstélling,'--' dat de niéuwe boot' geenszins geschikt-werd geacht bm' 'de dienst tus sen Vlissingen en Terneuzen te onderhouden. Ofschoon men op de' Schelde een -zeewaardige- "boot nodig had,; had men -öe n vrij-neb bewerkte en snelvarende rivierboot ontvangen,- waarmee 'men bovendien slechts een klein aantal passagiers, ê-en-zëer klein getal goederen en ge-en vee kon vervoeren;»; Van het' bevaren der' Wester- schelde met' de "Zeeland" bij: de-' --eventuele najaars'-. stormen zou wel geen sprake kunnen zijn.--. Op deavond van de 3e -juli -van 'dat -jaar werd :de zomervergadering der Provinciale "Staten van-Zeeland geopend, waarbij de heer Piers sens vergunningvroegV om^op een^ later te bepalen dag - van Gedeputeérde;' Staten ernge inlichtingen te mogen;verzoeken aangaande' de' stoomboot dienst op de Wéste-rschelde. r In de zitting van. Pro v. Stat en Van vrijdag 6 juli:.:l866 heeft de interpellatie door de heer Pierssens piaabs voor v/at "de nieuwgebouwde st oomboob :de':"Ze el andbe treft. Hierop wérd namens. GS in gerust stellende zin' geantwoord, doch verschillende sprekers,- vooral zij, die. evenals-de heer Piers-s-ens j..l'dinsdag de reis mot de -boo b nadelen nieegemaakb-bleken„-.daar grote be—

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 17