-• 28 - denken. Sterker ervoeren we dit "bij een klein ziiveren knoopje (jasknoopje)waarop een scheep jesscheiling was geïmiteerd. In de vorige eeuw droeg men hier voor daags wel de (roodkoperen) 20 centimesstukken van Napoleon III als broekknopen. Werden gouden ro meinse en byzantijnse munten niet tot fibulae veran derd Be plaat, van ca Imm dikte, Heeft op 4 plaatsen bij de rand grote parels 'van zowat 2 mm hoogte en 4 mm doorsnede. Bij het vervaardigen is gebruik gemaakt yan een stempel eneen contra-stempels minstens tweemaal is de plaat onder het slaan verschoven, wat te zien is aan de parelrand, die uit 101 pareis zon.hebben bestaan als er op het contra-stempel niet één had ontbroken bij de E van RES. Tussen de grote parels zijn ranken aangebrachtdie er met een raderwieltje onder grote druk in gedreven zijn (de lijn is eigenlijk een scherpe zigzaglijn). Het enige graveerwerk (concentrische kringen om de grote parels) lijkt er ook in geslagen te zijn uit de hand, met een scherp beiteltje. - Om de rand van de plaat is een quasi-gevlochten koper draad gesoldeerd. Be indeling van de knoop is op het oog wel bevredi gend, maar de ontwerper was geen kunstenaars de leeuwen bv. zijn weinig indrukwekkend. Be bijfiguur toont het koperen oog met de doorsnede Afbeelding 2 geeft op ware grootte de afteke ning en de doorsnede van een gegoten tinnen knoop. We hebben wel eens horen vertellen, dat de tinnen knoop de armoede moest camoufleren: opgepoetst ziet ze op afstand zil verachtig. Als dat zo is, konden deze tinnen kno- van dat oog. - 29 - pen (zie ook afb. 3) van omstreeks 1730 k 1773 dateren Tegen 1800 zijn nl. in zilver vrij bolle modellen gang baar. Aan de ons bekende knopen vanaf 1841 hebben we menen te kunnen constateren, dat telkens om de 20 a 30 jaar een geheel ander model in trek was. Wellicht was dat tevoren ook zo. Hoe.onzeker we ons echter aangaande de datering voe len, willen we U niet onthouden: Als we naar de bolle verhevenheid middenop kijken (ze is bij nummer 3 sprekender), zouden we geneigd zijn, beide modellen uk 1800 te dateren. De eerste centrale halve boi van. de zilveren knoop is ons bekend van 1841 Maar model èn grootte van de tinnen wijken van dit zil veren paar sterk af. Giggen een datering 1730 - 1775 pleit pok nog het tame lijk veelvuldig in de "rommeldoosjes" aantreffen van de tinnen knoop. Daar staat weer lijnrecht tegenover, dat in het gebied van Kloetinge een gedateerde timen knoop in zwang was, die weeen volgende maal hopen af te'beelden en die zo ais we ons menen te herinneren dateert van omstreeks 1780. De grootte is iets als No. 2.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1964 | | pagina 16